Ber om forslag til supplerende verneplaner

Miljødirektoratet har i dag gitt oppdrag til fylkesmennene om å foreslå områder som kan inngå i supplerende verneplaner.

Oppdraget er en oppfølging av Stortingsmeldingen om naturmangfold, Meld.St.14 (2015 -2016).

Evalueringer har vist at eksisterende verneområder ikke i tilstrekkelig grad dekker truet natur og naturtyper som finnes i Norge. Målet er at det supplerende vernet skal dekke disse manglene.

Les mer om supplerende verneplaner i Klima- og miljødepartementets nyhetsmelding

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Knut Fossum, naturarvseksjonen
telefon 918 14 201

Tema