Børøykampen i Bømlo i Hordaland. I dette landskapet finner en over 25 lokaliteter med fattig boreonemoral regnskog og tre naturreservater som skal ta vare på skogtypen. Foto: Kirstin Flynn Steinsvåg

Unike regnskoger kartlagt flere steder på Vestlandet

På Vestlandet er det kartlagt verdifulle kystregnskoger som er unike i verden. Skogene er små, men er leveområder for flere truete arter. Miljødirektoratet ønsker tilbud fra skogeierne gjennom ordningen for frivillig vern.

Kystregnskoger på Vestlandet

Regnskog er skog med spesielt høy og stabil fuktighet.

Regnskogene på Vestlandet faller inn under definisjonen temperert regnskog.

Dette er regnskoger som opptrer i de kjøligere delene av verden, til forskjell fra tropisk regnskog, som finnes rundt ekvator.

Den nye rapporten om "Naturfaglige registreringer av kystfuruskog: Sammenstilling av kartleggingsresultater 2012-2017" er utarbeidet av Miljøfaglig utredning på oppdrag fra Miljødirektoratet.

– Disse spesielle regnskogene på Vestlandet utgjør en stor del av den europeiske utbredelsen av slike skogtyper. De er en verdifull del av både norsk og globalt biologisk mangfold. Det gir Norge et spesielt ansvar for å bevare dem, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Skogene kjennetegnes ved at de vokser i klima med høy og stabil luftfuktighet i et mildt vinterklima. Områdene gir helt spesielle livsvilkår for ulike arter, særlig moser og lav.

Flere av de artene som er funnet på Vestlandet, har liten utbredelse ellers i verden.

Leveområder for truete arter

Flere av de registrerte artene i kystregnskog er vurdert som truet på rødlista for arter. Enkelte av disse er i kategoriene sterkt truet og kritisk truet. Dette innebærer en stor risiko for at artene kan forsvinne fra Norge.

Kartleggingen som har pågått siden 2012, har gitt  en lang rekke funn av arter. 74 arter er vurdert som kjennetegnende arter for regnskog.

  • De fleste regnskogartene er funnet i fattig boreonemoral regnskog, med 50 arter.
  • I rik boreonemoral regnskog er det funnet 43 arter.
  • I boreal regnskog med furu er det funnet 10 arter.

Artene er hovedsakelig moser og lav. 

Tre ulike skogstyper

Regnskogene som er kartlagt i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, utgjør tre ulike skogstyper: rik boreonemoral regnskog,  fattig boreonemoral regnskog og boreal regnskog med furu.


Boreal regnskog med furu kjennetegnes med furuskog, ofte på næringsfattig mark. 

Frivillig vern

Bakgrunnen for den omfattende kartleggingen er å skaffe et godt kunnskapsgrunnlag for framtidig forvaltning. Miljødirektoratet har satt i gang et arbeid overfor skogeiernes organisasjoner.

Vi ønsker tilbud fra skogeierne gjennom ordningen for frivillig vern. Ordningen gir grunneiere mulighet til vern av sine eiendommer mot en økonomisk kompensasjon.

Norsk regnskog

Det høye innslaget av furu i mange av våre skoger er kanskje det mest spesielle.

En annen viktig forskjell er at temperert regnskog dekker langt mindre areal på verdensbasis enn tropisk regnskog.


Det er registrert 1,4 kvadratkilometer (km2) med  rik boreonemoral regnskog, fordelt på 50 lokaliteter. Os, Fusa, Tysnes, Kvinnherad, Stord, Fitjar og Bømlo kommuner i Hordaland, Åkrafjorden-området i Etne og Kvinnherad kommuner og Suldal, Finnøy, Hjelmeland, Strand, Sandnes og Forsand i Rogaland vurderes som kjerneområde

Det er registrert 12,3 km2 med fattig boreonemoral regnskog, fordelt på 399 ulike områder. Svanøy i Flora kommune (Sogn og Fjordane) deler av Os og Tysnes, Fusnes og Kvinnerad i Midt-Hordaland, deler av Bømlo, Stord og Fitjar kommuner i Sunn-Hordaland, og deler av Sandnes, og Strand og Forsand kommuner i Rogaland vurderes som kjerneområder.

Det er registrert 25,2 km2  boreal regnskog med furu fordelt på 61 lokaliteter. Kjerneområdet vurderes å være innenfor kommunene Flora, Bremanger og Gloppen i Sogn og Fjordane.

Begrepene boreonemoral og boreal sone er en oppdeling av vegetasjonens vekstvilkår utfra klimatiske forhold. Av disse to typene er boreonemoral den med høyest temperaturer og den mest varmekrevende vegetasjonen.

Av typiske treslag finner vi edellauvtrær, men også barskog, bjørk og gråor. Boreal sone har et kaldere klima og domineres av barskog, men også lauvtre som bjørk og gråor.

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Gunnar Kjærstad
naturavdelingen
telefon 952 306 17

Tema