Det er ikke tillatt å omsette farlige stoffer eller stoffblandinger uten at fareklassifisering, etikett og sikkerhetsdatablad er korrekt. Illustrasjonsfoto: John Petter Reinertsen.

Kjemikaliemerking kontrolleres

Alle kjemikalier med farlige stoffer skal ha et sikkerhetsdatablad med riktig fareklassifisering. Miljødirektoratet og Arbeidstilsynet deltar i en omfattende europeisk aksjon der vi kontrollerer om ulike virksomheter har dette på plass.

Kontroll av farlige kjemikalier

Klassifisering av farlige stoffer og stoffblandinger: Vurdere de fysiske farene, helsefarene og miljøfarene etter kriteriene i det felles europeiske regelverket om klassifisering og merking av kjemikalier (CLP).

Merking av kjemikalier: Kjemikalier skal være tydelig merket med faresymboler (farepiktogrammer), med tilhørende varselord og faresetninger. Faresymbolene informerer om de farlige egenskapene. Klassifiseringen avgjør hvilket faresymbol, varselord og faresetninger det skal merkes med.

Sikkerhetsdatablader: Et standardisert dokument beregnet for yrkesmessig bruk. Gir informasjon til de som jobber med eller i nærheten av farlige kjemikalier slik at de kan beskytte seg selv og miljøet. Alle klassifiserte stoffer og stoffblandinger skal ha sikkerhetsdatablad.

Det er ikke tillatt å omsette farlige stoffer eller stoffblandinger uten at fareklassifisering, etikett og sikkerhetsdatablad er korrekt.

– Virksomheter som produserer, importerer eller omsetter slike kjemikalier skal påse at dette er i orden, og at eventuell fare blir formidlet til brukerne, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans i Miljødirektoratet.

Felles europeiske kontroller

Arbeidstilsynet og Miljødirektoratet deltar i den europeiske sammenslutningen Enforcement Forum, som samler alle tilsynsmyndigheter for det felles kjemikalieregelverket Reach. De er tett knyttet til Det europeiske kjemikaliebyrået Echa.

Forum har i år og neste år en storstilt kampanje, kalt REF-6, der inspektører fra en lang rekke europeiske land kontrollerer at kjemikaliene har tilfredsstillende sikkerhetsdatablad med riktig fareklassifisering.

Vi sjekker også at etikettene stemmer overens med opplysningene i sikkerhetsdatabladene. 

Resultatene fra Norge og de andre EØS-landene vil foreligge i slutten av 2019. 

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Mathieu Veulemans
produkttilsynseksjonen
telefon: 480 57  510

sjefingeniør Ole Jakob Birkenes
produkttilsynseksjonen
telefon: 469 08 760

Tema