Den nye metoden for kartleggingen av norsk natur ble testet ut for første gang i 2017. Foto: Biofokus.

Kartlegging av viktig natur i 2018

76 naturtyper skal prioriteres for kartlegging i 2018, basert på Norsk rødliste for naturtyper og anbefalinger fra en bredt sammensatt ekspertgruppe. De naturtypene som skal kartlegges, er alle viktige for naturmangfoldet i Norge.  

Metode for kartlegging og vurdering av kvalitet

Økologisk kvalitet skal fastsettes i alle naturtypene som kartlegges.

Den nye metoden bygger på Natur i Norge (NiN), og erstatter tidligere metode for verdisetting av naturtyper.

Metoden er utviklet av en bredt sammensatt ekspertgruppe og er basert på naturvitenskapelige kriterier. Den ble testet ut i felt for første gang i 2017. Det kan fortsatt bli behov for justeringer basert på ny kunnskap og erfaringer.

Innsamlede data skal ha høy kvalitet, være etterprøvbare og objektive. De kartlagte naturtypene skal foreligge i åpne kartløsninger, der naturtypene er beskrevet og avgrenset etter NiN.

Innsynsløsning som viser hvilke områder som er prioritert for kartlegging i 2018, er laget for de som skal gi tilbud om kartlegging.

Klima- og miljødepartementet gir sin tilslutning til forslagene fra Miljødirektoratet.

– Kartleggingen er en del av en langsiktig satsing på et kunnskapsløft for norsk natur. Vi skal samle inn kunnskap som vil gi oss et godt grunnlag for å sikre effektive og forutsigbare planprosesser i kommuner og fylker. Formålet er at det skal bli enklere å ta hensyn til viktige naturverdier i arealplanleggingen, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. 

Prioriterte naturtyper

Listen over naturtypene som skal prioriteres, omfatter truede naturtyper, nær truede naturtyper og spesielt dårlig kartlagte naturtyper.

Den omfatter også naturtyper som dekker sentrale økosystemfunksjoner, for eksempel fordi de er levesteder for truede arter.

Naturtypene som kartlegges, kan være en ensartet type natur, som en slåtteeng, eller spesielle typer naturforekomster som en bekkekløft.

Naturvitenskapelige kriterier

Økologisk kvalitet skal fastsettes i lokaliteter med slike naturtyper. Metoden som brukes til dette bygger på Artsdatabankens vitenskapelige system Natur i Norge (NIN) og er basert på naturvitenskapelige kriterier. Metoden er utviklet av en bredt sammensatt ekspertgruppe.

Den fastsatte kvaliteten skal fungere som en veiledning i plan- og energisaker, samt ved prioriteringer og vurderinger av tiltak og virkemidler i naturforvaltningen.

Utvalget består av naturtyper som finnes på land, og er basert på den kunnskapen vi har i dag. Med ny og bedre kunnskap kan det bli endringer i listen. Det vil senere komme en tilsvarende liste over naturtyper som er viktige for naturmangfold i hav og ferskvann.

Viktig kunnskap i planprosesser

Naturtypene som prioriteres for kartlegging, vil danne kunnskapsgrunnlag for planprosesser etter plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredninger i for eksempel utbygging av vei og jernbane eller kraftutbygging.

Det vil klargjøres nærmere hvordan naturtypene som skal prioriteres i kartlegging og ny kartleggingsmetode skal benyttes i konsekvensutredninger og andre prosesser der vurdering av naturmangfold er relevant.


Områder prioritert for kartlegging

Kartleggingen av den mest verdifulle naturen blir prioritert der denne gir stor samfunnsnytte, som områder med stor aktivitet og stort utbyggingspress. Kartleggingen vil i hovedsak foregå sommeren 2018. 

Kartleggingen er en viktig del av arbeidet med det økologiske grunnkartet. 

Relaterte lenker

Kontakt

rådgiver Idunn Elisabeth Borgen Skjetne
arts-og vannavdelingen
telefon 907 93 984

Tema