Sjøbunnen i Gunneklevfjorden ved Porsgrunn er forurenset av blant annet kvikksølv, dioksiner og furaner. Foto: Thynning, Hydro.

Hydro må rydde opp i Gunneklevfjorden

Sjøbunnen i Gunneklevfjorden i Telemark er kraftig forurenset fra tidligere utslipp. Miljødirektoratet pålegger Norsk Hydro ASA å rydde opp før 2022.

Utslipp fra tidligere industri på Herøya

  • Sjøbunnen i Gunneklevfjorden ved Porsgrunn er forurenset av blant annet kvikksølv, dioksiner og furaner.
  • Kildene til forurensingen er fra Norsk Hydros tidligere industrivirksomhet på Herøya. Spesielt fra klorfabrikken, som ble nedlagt i 1987, og magnesiumfabrikken, som ble lagt ned i 2002.
  • Begge fabrikkene var i sin tid eid av Hydro. I tråd med prinsippet om at forurenser betaler, pålegger Miljødirektoratet Hydro å gjennomføre tiltakene.

Bunnsedimentene i Gunneklevfjorden er forurenset av ulike miljøgifter fra tidligere industrivirksomhet på Herøya i Porsgrunn.

Store deler av fjordbunnen består av et hvitt og veldig bløtt slam av magnesiumhydroksid.

Dekker til over 100 fotballbaner

– Det har vært et omfattende arbeid for å finne egnet metode for å rydde opp. Hydro må dekke til sjøbunnen med rundt 20 centimeter masser for å isolere miljøgiftene, slik at dyr og planter igjen kan etableres i fjorden, sier avdelingsdirektør Signe Nåmdal i Miljødirektoratet.

Områdene som det gis pålegg om å dekke til, utgjør 760 mål.

God miljøtilstand i 2027

Grenlandsfjordene er blant de 17 prioriterte områdene i den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn.

– Målet er å oppnå god miljøtilstand i Gunneklevfjorden innen 2027. Sjøbunnen skal da være et godt leveområde for vannlevende dyr og planter. Det skal brukes en velutprøvd metode i oppryddingen som gir et varig og godt resultat, sier Signe Nåmdal.

Det foreligger planer om å etablere nytt land på Herøya ved utfylling i Gunneklevfjorden. Herøya Industripark skal etter planen gjennomføre tiltaket. Utfyllingen bør i størst mulig grad skje før tildekking av forurenset sjøbunn, slik at ren sjøbunn ikke forurenses på nytt.

Gunneklevfjorden ligger ved Porsgrunn i Telemark. Kart: Miljøstatus i Norge.

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Kari Holden
seksjon for hav og sedimenter
telefon: 920 89 832

sjefingeniør Hilde Beate Keilen
seksjon for hav og sedimenter
telefon: 906 08 189

Tema