Husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel er en viktig ressurs, men i mange tilfeller utnyttes den for dårlig. Foto: Jens Tjentland, Landbruksdirektoratet.

Framtidsrettet bruk av gjødsel i nytt regelverk

Et forslag til nytt gjødselregelverk tar til orde for å øke utnyttelsen av organiske gjødselvarer, samtidig som miljøet ivaretas.

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet ga i 2016 oppdrag til Landbruksdirektoratet, Mattilsynet og Miljødirektoratet å revidere gjødselvareforskriften.

I arbeidet skulle det blant annet ses på hvordan gjødsel kan utnyttes best mulig i planteproduksjon og som kilde til bioenergi. Samtidig er det et klart mål å redusere avrenning og utslipp til luft.

Direktoratene foreslår at gjeldende gjødselvareforskrift blir erstattet av to forskrifter; en gjødselvareforskrift og en gjødselbrukforskrift. Forslag til nye bestemmelser ble levert til Landbruks- og matdepartementet 15. mars og 4. oktober 2018.

Relaterte lenker

Tema