Forringelse av landområder gjør det blant annet vanskeligere å dyrke mat. Foto: iStock

Forringelse av landområder truer naturmangfoldet og godene vi får fra naturen

Forringelse av landområder som følge av menneskelig aktivitet har en negativ påvirkning på naturmangfoldet og livene til minst 3,2 milliarder mennesker. I framtiden kan påvirkningene bli enda større, viser ny utredning fra naturpanelet, som ble lansert på plenumsmøtet i Medellin i Colombia.

Naturpanelet (IPBES)

169 eksperter innen naturvitenskap, samfunnsfag og urfolkskunnskap er valgt ut av naturpanelet (IPBES) for å gjennomgå eksisterende kunnskap om forringelse og restaurering av landområder.

Kunnskapen ble mandag presentert i en ny utredning som ble langt fram på panelets plenumsmøte i Colombia.

Mer enn tre firedeler av verdens landområder er vesentlig påvirket av menneskelig aktivitet. I mange områder har den negative påvirkningen gått så langt at vi ikke lenger kan reparere de skadene dette påfører naturen.

Spesielt for befolkningen i fattige land kan forringelse av land være alvorlig for tilgangen til mat og vann, og kan føre til økte konflikter og store folkeforflytninger.

Om ikke tiltak blir satt i gang raskt, vil den negative utviklingen forsterkes blant annet av befolkningsøkning, økt forbruk, globalisering og akselererende klimaendringer, fastslår rapporten fra naturpanelet.

De viktigste årsakene

Utredningen peker på at landområder forringes gjennom blant annet arealbruksendringer, jorderosjon, forurensing av matjord, tap av våtmarker, avskoging, tap av naturmangfold og at ferskvann tappes og tørker ut. Globalt er våtmarker særlig hardt rammet.  '

54 prosent av verdens våtmarker har forsvunnet som følge av utbygging, oppdyrking og torvuttak i løpet av de siste 120 år.

– Budskapet fra Naturpanelet er ikke til å misforstå. Forringelse av land er en felles utfordring for hele verden og er blant annet en viktig årsak til at utryddelsen av arter skjer mer enn hundre ganger raskere enn normalt, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Forringelse av land er i seg selv svært alvorlig. I tillegg er en viktig effekt at økosystemene får nedsatt evne til å yte goder og tjenester, også kalt økosystemtjenester, til oss mennesker. Eksempler på slike økosystemtjenester er mat, rent vann, beskyttelse mot flom og jorderosjon og kulturopplevelser og rekreasjon.

Å forhindre at landområder ødelegges og forsvinner og sikre gode økosystemtjenester, er derfor avgjørende for å løse en rekke andre utfordringer verden står overfor.

Forringelse av landområder bidrar også til klimaendringer, som igjen fører til forringelse av nye landområder. Denne negative, selvforsterkende utviklingen må stanses og reverseres dersom følgene for menneskenes livsbetingelser ikke skal endre seg vesentlig. 

– Dersom verdenssamfunnet ikke klarer å hindre og reversere forringelse av land, vil det være vanskelig å stanse tapet av naturmangfold eller nå målet om å begrense den globale temperaturøkningen til 2°C i 2050, noe som blant annet vil påvirke vår evne til å produsere tilstrekkelig mat for verdens befolkning, sier Ellen Hambro.

God samfunnsøkonomi

Ekspertene beskriver også mulige løsninger på hvordan forhindre eller forbedre situasjonen, blant annet ved å restaurere ødelagt natur. 

Å stoppe forringelse av landområder og restaurere allerede forringede naturområder, er en god samfunnsøkonomisk investering, selv om det kan innebære utgifter på kort sikt. Fortjenesten av å restaurere naturområder er i gjennomsnitt ti ganger større enn kostnaden, ifølge forskerne.

Hva kan gjøres?

Årsakene til forringelse av land er både globale og lokale.   Et eksempel på dette er at for eksempel dyrking av soya som dyrefôr til europeiske husdyr kan medføre omgjøring av natur til jordbruksland i Sør-Amerika. Forskerne er imidlertid klare på at forringelse av land fortsatt kan stanses og reverseres, og peker på følgende muligheter:

  • Arbeidet knyttet til en rekke internasjonale avtaler kan bidra til å begrense forringelsen, men det er nødvendig med bedre samarbeid og gjennomføring av disse avtalene på globalt og lokalt nivå.
  • De som tar beslutninger, jordeiere og næringsliv trenger tilstrekkelig informasjon om sosioøkonomiske, biologiske og fysiske forhold slik at de kan ta beslutninger som forhindrer forringelse av land.
  • Politikk kan reformeres i retning av en mer bærekraftig arealforvaltning, noe som forutsetter at flere sektorer jobber sammen for å legge til rette for bærekraftig produksjon og forbruk.
  • Innføre offentlige incentiver som fremmer forringelse av land kan fases ut, og erstattes med tiltak som hindrer forringelse og legger til rette for restaurering.
  • Det er nødvendig at sektorinteresser som jordbruk, skogbruk, energi, vann, infrastruktur driver sin virksomhet på en bærekraftig måte.
  • Tiltak som byplanlegging, grønn infrastruktur, rensing av forurenset grunn, kloakk og restaurering av elver er tiltak som kan hindre forringelse av land.

 Pressemeldingen og rapporten på  naturpanelets nettside

Kontakt

seksjonsleder Aina Holst
naturavdelingen
telefon 995 41 921

Tema