Det er funnet over 8 ganger så mye arsen og mer enn dobbelt så mye bly i Magnetic Putty som det som er tillatt i den norske leketøyforskriften.

Farlig stoffer i slim også i Norge

Leketøyet slim kan inneholde farlige stoffer. Våre engelske kollegaer melder at produktet Magnetic Putty ikke er trygt. Miljødirektoratet finner dette slimet også i Norge.

Ferdigblandet slim skal være CE-merket

• Slim som kjøpes ferdig i pakke, anses som et leketøy underlagt leketøyforskriften.
• Slim er ikke egnet som leketøy for barn under tre år.
• Ikke kjøp leketøy-slim uten CE-merking og uten at navn til produsenten, og importøren er synlig på produktet eller emballasje.
• Slim (eller emballasje) skal være merket med informasjon om at leketøy ikke er egnet for barn under 3 år på grunn av kvelningsfare.
• Alle farlige produkter som er funnet i Europa, meldes inn i den europeiske databasen for farlige produkter som ikke er mat (Rapid Alert System, Rapex)
• Miljødirektoratet er myndighet for kjemiske, hygieniske og støyegenskaper ved leketøy.
• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er myndighet for produktsikkerhet hva gjelder leketøys fysiske egenskaper

Både ferdigblandet og hjemmelaget slim har blitt veldig populært blant barn og ungdom. Miljødirektoratet følger med på utviklingen på det norske markedet. Vi kontroller både nettsalg og i butikker.

 Leker til barn skal ikke inneholde farlige stoffer i strid med regelverket. Vi har nå fått bekreftet vår mistanke om at det kan finnes farlige kjemikalier i slim. Vi følger opp at norske butikker fjerner ulovlige produkter fra salg, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans i Miljødirektoratet.

Farlig slim

Produktet Magnetic Putty er meldt inn av våre engelske kollegaer på grunn av altfor høyt innhold av arsen og bly.

Det er funnet over åtte ganger så mye arsen og mer enn dobbelt så mye bly i slim som det som er tillatt i den norske leketøyforskriften. Arsen og bly er tungmetaller som føyes til slik at slim har magnetisk effekt.

Arsenforbindelser er giftige ved hudkontakt eller innånding, og kan forårsake kreft. Bly kan påvirke barns intellektuelle utvikling og skade forplantningsevnen.

 Dette er noen av risikoene vi bekjemper med vårt tilsyn. Vi kontrollerer slim som er tilgjengelig på det norske markedet og sender flere produkter til analyse. Igjen ser vi verdien av informasjonsutveksling mellom tilsynsmyndighetene i Europa, der tilsynsmyndighetene i Europa kan dra nytte av hverandres kontroll, sier Mathieu Veulemans.

Miljødirektoratets tilsyn har ført til at noen produkter med ferdigblandet slim er trukket fra markedet, hittil stort sett på grunn av manglende CE-merking. Innhold av farlige stoffer er også noe som fører til at produktene må fjernes fra markedet.

Utenlandsk netthandel

Miljødirektoratet jobber for å sikre en tryggere hverdag til forbrukere, men vi har kun myndighet ovenfor norske nettbutikker.

Når forbrukere kjøper produkter og kjemikalier hos utenlandske nettbutikker, skal de selv sørge for at produktene de kjøper, er i henhold til regelverket.

Miljødirektoratet har ingen myndighet ovenfor utenlandske nettbutikker. Innenfor EØS-området kan Miljødirektoratet samarbeide med sine europeiske kollegaer, og dra nytte av andre tilsynsmyndigheters arbeid i Europa.

 Verdien av informasjonsutveksling mellom tilsynsmyndighetene i Europa er veldig stor. Det er avgjørende at tilsynsmyndighetene i Europa drar nytte av hverandres kontroll for å sikre en tryggere hverdag for forbrukere, sier Mathieu Veulemans.

Det er uansett viktig at forbrukere blir orientert om de farlige produktene som finnes i Europa. Miljødirektoratet anbefaler at forbrukere jevnlig sjekker den europeiske databasen Rapex (Rapid Exchange) over farlige produkter når de kjøper produkter fra utlandet.

Hjemmelaget slim kan også være utfordrende

Slim som man kan lage selv, anses ikke som leketøy, men som kjemikalier. Dette er underlagt det felles europeiske kjemikalieregelverket Reach og den norske produktforskriften.

Kjemikalier som brukes for å lage slim, kan inneholde ren borax, som er klassifisert som skadelig for forplantningsevner og fostre. Det er ikke tillatt å selge Borax til privatpersoner.

Miljødirektoratet har sørget for at noen av nettannonsene som reklamer for kjemikalier som inneholder ren borax, ble fjernet. Som et ledd i sin kontrollvirksomhet ønsker Miljødirektoratet også å informere om at ren Borax ikke skal selge til private.

KONTAKT

seksjonsleder Mathieu Veulemans
produkttilsynseksjonen
telefon: 480 57 510

sjefingeniør Kari Løkken
produkttilsynseksjonen
telefon: 932 65 334

Tema