Økosystemet i Nordsjøen og Skagerrak er endret

Nordsjøen og Skagerrak domineres av høy sjøtemperatur som fører sørlige arter inn i økosystemet, det er vekst i fiskebestander som følge av redusert fiskepress og stort sett uendrede eller lavere nivåer av forurensende stoffer, konkluderer ny statusrapport.

Statusrapport for Nordsjøen og Skagerrak

Utgis av Overvåkingsgruppen for de helhetlige forvaltningsplanene.

Gruppen er satt sammen med deltakere fra 12 direktorater/tilsyn, forvaltnings- og forskningsinstitusjoner. Ledes av Havforskningsinstituttet.

Hovedgrunnlaget for statusrapporten er Overvåkingsgruppens indikatorer for Nordsjøen og Skagerrak. som er publisert på nettstedet Miljøstatus.no.

Rapporten "Status for miljøet i Nordsjøen og Skagerrak og ytre påvirkning" viser også at nivået av miljøgifter i ulike organismer generelt er noe høyere i Nordsjøen enn i Barentshavet og Norskehavet.

Selv om nivåene av de fleste miljøgifter er lavere enn grenseverdiene for mattrygghet, inneholder de fleste undersøkte artene fortsatt mer kvikksølv, PCB og PBDE enn miljøkvalitetsstandardene som er satt for å beskytte arter høyere i næringskjeden som sjøfugl og sjøpattedyr.

Relaterte lenker

Kontakt

forsker Per Arneberg
leder av Overvåkingsgruppen
Havforskningsinstituttet
telefon: 932 47 562

Tema