Miljødirektoratet jobber med et forslag til forskrift som blant annet vil gjøre det obligatorisk for kommuner å sortere mat- og plastavfall. Foto: iStock.

Gjenvinning av avfall går ned – flere tiltak på gang

Gjenvinningen av ordinært avfall går ned, selv om andelen til materialgjenvinning og energigjenvinning holder seg relativt konstant. Miljødirektoratet jobber med flere regelendringer som skal øke materialgjenvinningen ytterligere, deriblant forslag om obligatorisk sortering av mat- og plastavfall og nytt regelverk om materialgjenvinning av betongavfall.

Ifølge avfallsregnskapet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) falt gjenvinningen av ordinært avfall til 74 prosent i 2016. Det er særlig bruken av slagg, støv, bunnaske og flygeaske og betong og tegl som fyllmasser og dekkmasser på deponier som er redusert i 2016, og som gir utslag på gjenvinningsgraden.

Les mer om SSBs avfallsregnskap her

– Vi må ta flere grep skal vi nå de nasjonale målene og forberede oss på stadig strengere EU-krav, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Obligatorisk sortering av mat og plast

Et tiltak er obligatorisk sortering av mat- og plastavfall i husholdningene i alle kommuner, og i bedrifter og organisasjoner som produserer samme type avfall. På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) arbeider Miljødirektoratet nå med et forslag til forskrift for å øke sortering og materialgjenvinning.

Les også: Foreslår obligatorisk sortering av mat- og plastavfall

– De nye kravene vil være bra for miljøet og vil bidra til at vi når gjenvinningsmålene våre. De vil også bidra betydelig til at vi nærmer oss EUs mål, men vil ikke være nok i seg selv. Det er derfor aktuelt å vurdere tiltak også overfor andre typer avfall, sier Hambro.

Fortsatt for høy avfallsvekst

Det er et nasjonalt miljømål at veksten avfallsmengdene skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten.

– Vi er fortsatt et godt stykke unna å lykkes med det. Bruttonasjonalproduktet økte med 1 prosent fra 2015 til 2016, mens avfallsmengdene økte med 3 prosent, fortsetter miljødirektør Hambro.

Mer på deponi

Ifølge SSB økte mengden ordinært avfall som går til deponi, fra 1 million tonn i 2012 til 1,4 millioner tonn i 2016. Det skyldes blant annet mer deponering av betong og tegl.

Miljødirektoratet har laget et forslag til ny betongforskrift som blant annet skal sikre at mer betong- og teglavfall går til gjenvinning.

Forskriften er nå på høring som kan følges her. Høringsfristen går ut 1. juni.
SSBs avfallsstatistikk viser videre at 38 prosent av alt ordinært avfall, som gikk til kjent håndtering, ble materialgjenvunnet i 2016, mens 27 prosent ble energigjenvunnet.

Asfalt, fulgt av metaller og papp og papir, utgjorde de største mengdene til materialgjenvinning. På forbrenning er blandet avfall den desidert største avfallstypen etterfulgt av treavfall.

Les mer her

Tema