Ifølge vitenskapelig råd for lakseforvaltnings beregninger kom 530.000 villaks tilbake til norske elver i fjor. Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no

Bevaringstiltak for villaksen virker

På grunn av redusert fiske har antallet laks som gyter i elvene økt de senere årene, fastslår Vitenskapelig råd for lakseforvaltning i sin statusrapport. Tiltak mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris og sur nedbør har samtidig ført til en bedre situasjon for villaksen i mange elver.

På tross av sterk nedgang i laksebestanden de siste 30 årene var det nok gytefisk i 2017 i de fleste elvene til at elvenes naturlige kapasitet til å produsere laksunger ble utnyttet.

– Økningen i antall gytefisk viser at innstramningene vi har gjort i fisket har fungert etter hensikten, sier Ellen Hambro.

530.000 villaks kom ifølge Vitenskapelig råd for lakseforvaltning tilbake til norske elver i 2017. Dette er en halvering siden 80-tallet. På grunn av nedgangen har det vært nødvendig med omfattende innstramminger i fisket, og fangstene er redusert fra 1500 tonn for tretti år siden til 500-600 tonn i dag.

Les mer om rapporten på Vitenskapelig råds nettsider

Lykkes med å bekjempe trusler

I tillegg til å gi status for laksebestandene vurderer Vitenskapelig råd de ulike faktorene som påvirker villaksen.

Blant annet er lakseparasitten Gyrodactylus salaris i årets rapport redusert som trussel for villaksen. Etter vellykkede utryddelsesaksjoner har antallet elver med kjent forekomst av parasitten blitt redusert fra femti til sju

Sur nedbør har ifølge Vitenskapelig råd på grunn av kalking og reduserte utslipp liten risiko for ytterligere skade. Laksebestandene i Sør-Norge har økt på grunn av den omfattende kalkingen.

– Vi legger årlig ned betydelige ressurser i å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris og begrense effektene fra sur nedbør. Det er svært gledelig at vi ser at dette arbeidet fører til en bedre situasjon for villaksen, sier Hambro.

En ny påvirkningsfaktor er invaderende pukkellaks. Ifølge statusrapporten er dette en faktor som potensielt kan gjøre stor skade på villaksbestandene, men kunnskapen er foreløpig for mangelfull til å si noe sikkert om hvor stor skade den kan gjøre.

Oppdrett fortsatt største påvirkningsfaktor

Ifølge Vitenskapelig råd er rømt fisk og lakselus fra oppdrett er de to faktorene som har høyest påvirkningsgrad og samtidig høyest risiko for ytterligere skade, og skiller seg dermed ut som de største menneskeskapte truslene mot villaksen.

Rømt fisk og lakselus skiller seg også ut som de påvirkningsfaktorene som er den hyppigste årsaken til at laksevassdrag ikke når god kvalitet etter kvalitetsnormen for villaks.

– Miljødirektoratet jobber for tiden med forslag til tiltaksplaner for disse vassdragene. I løpet av året vil Miljødirektoratet legge fram disse forslagene for andre sektormyndigheter, sier Hambro.

Les mer om kvalitetsnormen for villaks

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Helge Axel Dyrendal, fiskeseksjonen
telefon: 415 93 399

Tema