Båtpleiemidler inneholder kjemiske produkter som kan være skadelige for mennesker og miljø. Leverandørene er blitt bedre på å følge regelverket, viser Miljødirektoratets kontroll. Foto: Maria Dryfhout, Mostphotos

Bedring for båtpleiemidler

Leverandørene av båtpleiemidler er på rett kurs, men fortsatt er det skjær i sjøen. Det viser en kontroll Miljødirektoratet har gjort i år.

Båtpleiemidler

 • Båtpleiemidler er kjemiske produkter, inkludert biocidprodukter, og skal

  • ikke inneholde forbudte stoffer
  • ha riktig klassifisering og merking
  • deklareres til produktregisteret
  • ha sikkerhetsdatablader med riktig informasjon
  • ikke selges til private forbrukere om de inneholder kjemikalier merket som giftige
 • Biocider er stoffer eller stoffblandinger som skal kunne ødelegge, uskadeliggjøre eller bekjempe virkninger av skadeorganismer.
 • Mer informasjon om biocidregelverket finner du her.
 • Ansvarlig for virksomheten plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav fastsatt i blant annet produktkontrolloven (internkontroll).
 • Det kreves kartlegging, risikovurdering og handlingsplaner, og iverksetting av rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av krav.

– Ingen av båtpleiemidlene vi kontrollerte manglet faremerking, og alle hadde barnesikker lukking. Det er bra, men vi fant fortsatt mange brudd på regelverket, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans i Miljødirektoratet.

Kan skade mennesker og miljø

Båtpleiemidler brukes blant annet til vask, rensing, polering, maling og bunnbehandling av båter. Dette er kjemiske produkter med innhold som kan være skadelig for både mennesker og miljø. I stor grad brukes de av privatpersoner. Barnesikker lukking er særlig viktig, slik at ikke barn blir skadet av kjemikaliene.

Kontroller av båtbutikker i 2014 og 2015 viste at leverandørene manglet kjennskap til regelverket som gjelder for de kjemikaliene de selger. Da avdekket Miljødirektoratet mange avvik, blant dem ett svært alvorlig, hvor båtpleiemidler ble solgt uten barnesikker lukking.

I tillegg fant kontrollørene båtpleiemidler uten – eller med manglende – faremerking. Noen produkter merket som giftig ble også solgt til private forbrukere, selv om det ikke er tillatt. I tillegg var det mange av båtpleiemidlene som ikke var registrert i produktregisteret 

Har skjerpet seg

Årets kontroll av de største leverandørene av båtpleiemidler viste at flere av virksomhetene har skjerpet systemet for internkontroll. De har også gjennomgående bedre oversikt over regelverket.

– Flere båtpleiemidler er registrert i produktregisteret sammenlignet med hva vi har funnet i tidligere kontroller. Noen vaskemidler hadde for høyt innhold av fosfor, men vi fant ikke giftige kjemikalier som er solgt ulovlig, sier Veulemans.

Fortsatt mange avvik

Fortsatt er det imidlertid mange brudd på regelverket. Dette gjelder særlig mangelfulle registreringer i produktregisteret, for dårlig faremerking og feil i sikkerhetsdatablader. Et sikkerhetsdatablad er det viktigste dokumentet vi har for å sikre lovlig og trygg bruk av kjemikalier. Miljødirektoratet følger opp at virksomhetene retter brudd på regelverket.

– Resultatene av kontrollene viser at virksomhetene må skjerpe seg når det gjelder bruk av internkontroll, for å minimere faren for helse og miljøskade, mener Veulemans.

Miljødirektoratet vurderer flere kontroller av denne type virksomheter. 

Kontakt

seksjonsleder Mathieu Veulemans 
produkttilsynseksjonen
telefon: 480 57 510

sjefingeniør Ole Jakob Birkenes
produkttilsynseksjonen
telefon: 469 08 760

Tema