Gammel barskog er blant skogtypene som nå fanges opp i vernet. Foto: Gunnar Kjærstad.

25 skogområder vernet

25 nye skogområder vernes av Kongen i statsråd. 14 av områdene er i Troms fylke på Statskogs grunn. De 11 andre områdene faller inn under ordningen med frivillig vern av skog på privat grunn.

25 nye verneområder

Samlet nytt verneareal er ca. 117 kvadratkilometer (km²).

Rundt 63 km² er produktiv skog. 

Tre av de frivillig-vern-områdene er utvidelser av eksisterende naturreservater.

I tillegg utvides Ånderdalen nasjonalpark på Statskog SF sin grunn.

Med dette vernevedtaket er om lag 4,7 prosent av alt skogarealet eller om lag 3,4 prosent av den produktive skogen i Norge vernet.

Nasjonale verneverdier

Syv av områdene er vurdert å være av nasjonal verneverdi, og flere av områdene inneholder viktige naturtyper som Norge har et spesielt ansvar for, ikke minst områder med stor variasjon av ulike barskogtyper.

Vedtaket er et ledd i regjeringens satsing på økt skogvern.

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Gunnar Kjærstad
naturavdelingen
telefon 952 306 17

Tema