Vassbunn naturreservat i Modum kommune, Foto: Rådgivende Biologer.

Verner 13 nye våtmarksområder i Tyrifjorden

Flere våtmarkstyper i Norge er under sterkt press. Kongen i statsråd har vedtatt å verne 13 nye våtmarksområder i Tyrifjorden.

13 nye vernede områder i Tyrifjorden

Vernevedtaket består av 7 naturreservater og 6 biotopvernområder.

Omfatter et areal på ca. 21,4 kvadratkilometer (km2).

Rundt 16,3 km2 er nytt verneareal.

De øvrige 5,1 km2 er verneområder der verneforskriftene er revidert.

Vern av våtmarksområder i Tyrifjorden bidrar til å ivareta viktige områder av denne naturtypen  i Norge i et langsiktig perspektiv.

Nesten hele det totale arealet er vannareal. 

Vernevedtaket inkluderer leveområder for fugl gjennom hele året og leveområder for en rekke sjeldne og sårbare plantearter.

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Kjell Tore Hansen
naturavdelingen
telefon 465 018 53

Tema