Kartleggere som skal registrere naturtyper i felt på kurs før feltsesongen startet. Foto: Miljødirektoratet.

Setter verdifull natur på kartet

Bedre kunnskap om verdifull natur skal blant annet gi mer effektive planprosesser. I sommer er derfor 120 kartleggere over hele landet ute for å fylle Norgeskartet med data om natur. 

Naturtypekartlegging

I sommer samles data om 76 viktige naturtyper over hele landet.

De 76 naturtypene er valgt ut fordi de er regnet som truet, nær truet, dårlig kartlagt eller fordi de er viktige leveområder for truede arter.

120 kartleggere fra ti ulike firma er i arbeid mellom juni og september.

Tilsammen skal 5 633 ruter på 500 ganger 500 meter kartlegges i år.

Kartleggingen skjer etter en metode utviklet av en bredt sammensatt ekspertgruppe, og bygger på Artsdatabankens metode for å beskrive natur, Natur i Norge (NiN).

De kartlagte naturtypene vil etter hvert bli gjort tilgjengelige i åpne kartløsninger.

Med en iPad i hånda, og et nyutviklet system for å rapportere resultater, skal kartleggerne i sommer gjøre feltarbeid. I pressområder i de fleste fylker er det blinket ut arealer som skal undersøkes.

Arealene er delt inn i ruter på 500 ganger 500 meter og kartleggernes jobb er å undersøke hvilke naturtyper som finnes i hver rute. I år skal 5 633 slike ruter i kartet undersøkes.

– 76 ulike naturtyper i Norge regnes som verdifulle naturtyper og vi trenger å vite hvor disse finnes. Samtidig registrerer vi hvor disse naturtypene ikke finnes. Samlet er det kunnskap som kan bidra til mer effektive planprosesser når det for eksempel skal bygges vei, jernbane eller et boligfelt, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Prioriterer pressområder

I dag er det vanlig at man i planleggingsfasen av en utbygging gjør feltarbeid for å kartlegge naturverdier som blir berørt. Når myndighetene i år bruker 48 millioner kroner på kartlegging landet rundt, er det for å på sikt gjøre informasjonen tilgjengelig for alle, slik at planprosesser blir mer effektive.

Innsatsen er resultatet av en flerårig satsing for å kartlegge viktige naturtyper i Norge.

Kartleggingen i sommer skjer i områder som fylkesmannen har pekt ut som aktuelle. Såkalte pressområder er prioritert slik at kunnskapen om naturverdier først samles inn i områder nær der folk bygger og bor, og det fra før finnes infrastruktur, hvor man kan regne med et visst utbyggingspress framover.

5 000 dager i felt

Ti ulike firma har vunnet anbud og fått kartleggingsoppdrag denne sommeren. De ti har tilsammen 120 personer i arbeid mellom juni og september for å samle data om verdifull natur.

– Mer enn 100 personer som bruker omtrent 50 dager hver på kartlegging i felt, gir rundt 5 000 dager feltarbeid i løpet av sommeren. Selv om tallet ikke er eksakt regnet ut, sier det litt om omfanget på det arbeidet som skjer, sier Hambro.

Lagrer data med ny app

I tillegg til å feste til kartet hvor vi har verdifulle naturtyper, skal feltarbeiderne også vurdere hvilken økologisk kvalitet naturtypen har i hvert område. Både naturtypens tilstand og artsmangfold inngår i kvalitetsvurderingen.

Feltarbeiderne har med seg nettbrett og registrerer naturtypene direkte i en app som Miljødirektoratet har utviklet spesielt for denne kartleggingen. Dataene lastes opp til en base, lagres og kvalitetssikres.

I løpet av 2019 kommer visningsløsninger på plass slik at dataene blir tilgjengelige for alle.

Felles system

I innsamlingsarbeidet er det lagt vekt på at dataene skal være sammenlignbare selv om jobben blir gjort av kartleggere fra flere fagmiljøer. Metoden som er utviklet, bygger derfor på Artsdatabankens metode for å beskrive natur, Natur i Norge (NiN).

Det gis også grundig opplæring til kartleggerne i hvordan de skal gjøre jobben.

– Metoden som brukes er utviklet av en bredt sammensatt ekspertgruppe. Den ble testet første gang i fjor sommer. Det står ennå igjen en del utprøving og videreutvikling, men vi tror barnesykdommene er luket bort og arbeidet i år går for full maskin, sier miljødirektøren.

Kartleggingsarbeidet planlegges å fortsette i årene som kommer.

Relaterte lenker

Heidrun Ullerud,
rådgiver
Arts- og vannavdelingen,
tlf. 950 31 447

Tema