Tilsynet ved 135 anlegg har avdekket at mange anlegg ikke følger miljøkravene. Illustrasjonsfoto: John Petter Reinertsen

Mange anlegg for farlig avfall bryter miljøreglene

En landsomfattende tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall avdekket at ni av ti ikke fulgte miljøregelverket. Det er avdekket mange brudd på håndteringen og lagring av farlig avfall, men det er forbedringer fra tidligere aksjoner. 

Tilsyn med farlig avfall-anlegg

Kontrollører fra Fylkesmannen sjekket i vinter 135 anlegg over hele landet som mottar og mellomlagrer farlig avfall.

Det ble avdekket brudd på miljøregelverket ved 86 prosent av disse virksomhetene.

Vi sjekket også kravene til finansiell sikkerhet og kompetanse i avfallsforskriften.

Årets tilsyn var en oppfølging av tidligere aksjoner i 2004, 2006, 2010 og 2013.

Fylkesmannen kontrollerte om 135 anlegg over hele landet som mottar og mellomlagrer farlig avfall, følger miljøkravene. Aksjonen ble gjennomført for å sjekke om farlig avfall blir samlet inn og får miljømessig forsvarlig håndtering.

Årets tilsyn er en oppfølging av tidligere tilsynsaksjoner over flere år fra 2004 til 2013. 

Mange brudd

Det ble avdekket flest brudd på håndtering og lagring av farlig avfall, og mangelfulle systemer for å sikre forsvarlig mottak og håndtering av avfallet. 

-      Vi er ikke fornøyd med at det er så mange anlegg som ikke har orden på systemene. For dårlig mottak, håndtering og lagring av farlig avfall utgjør en potensiell fare for miljøet. Det er derfor viktig at anleggseierne sørger for å drive forsvarlig og i samsvar med reglene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. 

Positiv utvikling siden forrige tilsynsaksjon

Resultatene fra årets tilsynsaksjon viser at omfanget og alvorlighetsgraden av bruddene er mindre enn tidligere. For eksempel er kravene til lagring blitt strengere og tydeligere de senere årene, og kontrollene viser at lagringsforholdene hos flere av mottakene er bedret siden forrige tilsyn. 

Det generelle inntrykket fra aksjonen er at avfall ikke kommer på avveie, og at det i mange tilfeller er mangelfull dokumentasjon som gjør at anleggene bryter regelverket. Eksempler på dette er mangelfull skriftlig rutine for mottakskontroll, mangler ved journalføring og ved virksomhetens skriftlige risikovurdering. 

Blir fulgt opp

Virksomhetene har plikt til å rette opp bruddene som ble avdekket, og Fylkesmannen vil følge opp virksomhetene slik at brudd på regelverket blir utbedret. 

Miljødirektoratet og fylkesmannen forventer at virksomhetene og bransjeforeningene tar tak for å bedre kompetansen og sikre en god etterlevelse av regelverket. 

Fylkesmannen og Miljødirektoratet vil følge opp virksomhetene innen farlig avfall- bransjen med risikobasert tilsyn og tilsynsaksjoner fremover.

Relaterte lenker

Kontakt

senioringeniør Ingrid Håøy Nygård
tilsyns-og miljødataavdelingen
telefon 951 805 91 

Tema