Flere bønder sliter med å skaffe nok fôr til dyrene sine i tørken. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Import av fôr kan medføre risiko for spredning av fremmede arter

Tørke i sommer har ført til økt etterspørsel etter dyrefôr. Den som importerer fôr fra andre land har ansvar for å hindre at slik import bidrar til at fremmede arter eller genmodifiserte organismer skader biologisk mangfold i Norge.

Fremmede arter

  • Arter som tilsiktet eller utilsiktet flyttes til steder der de ikke forekommer naturlig, kan i en del tilfeller medføre svært negative effekter på naturmangfoldet.
  • For eksempel kan noen fremmede arter opptre som konkurrenter til, eller predatorer på stedegne organismer.
  • Eksempel på skadelige fremmede arter som er blitt introdusert til Norge er skogbrunsnegle, lakseparasitten Gyrodactylus salaris og amerikansk mink.

Det varme været i Sør-Norge har i sommer ført til den største mangelen på fôr på mange tiår, og regjeringen har satt i verk tiltak mot følgene av tørke og avlingssvikt, blant annet er det gjort enklere å importere fôr fra utlandet. Mattilsynet gir råd for å hindre at slik import av fôr bidrar til spredning av sykdommer.

Import av fôr fra utlandet innebærer i tillegg en risiko for spredning av fremmede organismer som kan ha uheldige følger for biologisk mangfold i Norge. Dette kan være insekter eller plantedeler som følger med fôret som blindpassasjerer.

– Den som importerer, transporterer, lagrer eller bruker fôret skal opptre aktsomt for å hindre at aktiviteten medfører uheldige følger for det biologiske mangfoldet. Dette kravet gjelder for alle tiltak som kan medføre utilsiktet spredning av fremmede organismer. sier Bjarte Rambjør Heide, seksjonsleder i Miljødirektoratet.

Dette innebærer, i tillegg til å forsikre seg så langt som mulig at fôret er fritt for fremmede organismer, blant annet å følge med på om det observeres fremmede organismer i miljøet som kan true biologisk mangfold som resultat av fôrimporten, iverksette tiltak for å fjerne slike og varsle Miljødirektoratet om det inntrufne.

Aktsomhetskravene følger av forskrift om fremmede organismer, hvor Miljødirektoratet er sentral forvaltningsmyndighet.

Ingen GMO-er godkjent for bruk i fôr

Når man importerer fôr er det dessuten viktig å sikre seg at fôret ikke inneholder levende genmodifiserte organismer (GMO). Ingen GMO-er har så langt blitt godkjent brukt i fôr etter genteknologiloven, som regulerer levende GMO i fôr.

– Dersom den spesifikke GMO-en har blitt positivt risikovurdert i EU eller Norge, aksepteres lave nivåer av utilsiktet og teknisk uunngåelig innblanding, men da snakker vi om nivåer under 1 prosent innblanding av GMO. Miljødirektoratets råd er derfor å unngå import av arter det finnes genmodifiserte varianter av i landet fôret er dyrket i, sier Heide.

Behov for mer kunnskap

Vi har i dag begrenset kunnskap om risikoen for spredning av fremmede organismer knyttet til import av fôr til Norge.

– Vi vurderer på lengre sikt å be Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om å utrede risikoen for biologisk mangfold ved økt import av fôr. Dette vil kunne gi et bedre grunnlag for importører å sikre at deres import ikke medfører risiko for biologisk mangfold ved fremtidig import av fôr, sier Heide.

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Bjarte Rambjør Heide, artsseksjonen
telefon: 404 54 374

Tema