Det ryddes opp i forurenset sjøbunn i Gilhusbukta mellom Lier og Drammen før utfyllingen med steinmasser starter. Illustrasjon: Gilhusbukta Sjøgrunn AS.

Fjerner forurenset sjøbunn før Lier-utfylling

Miljødirektoratet gir Gilhusbukta Sjøgrunn AS strenge miljøkrav når de skal fylle ut Gilhusbukta i Lier kommune med sprengstein. Før utfylling skal den mest forurensede sjøbunnen i bukta fjernes og bunnen dekkes til med ren sand.

Må overvåke underveis og etterpå

  • Vi krever miljøovervåkning både underveis i arbeidet med utfylling av steinmasser og ti år i etterkant.
  • Fra 1. april til 30. juni må utfyllingen foregå slik at gyting og hekking i området ikke forstyrres.

Gilhusbukta i Lier er forurenset fra tidligere tiders utslipp fra ulike virksomheter. Som forberedelse til utfyllingen ga Miljødirektoratet i fjor Gilhusbukta Sjøgrunn tillatelse med miljøkrav til sjøbunnoppryddingen.

Rydder opp på sjøbunnen

Virksomheten får nå tillatelse til å fylle ut Gilhusbukta med ca. tre millioner kubikkmeter steinmasser etter at opprydningsarbeidene er fullført.

Oppryddingen på sjøbunnen vil begrense oppvirvling og spredning av forurensning ved deponering av steinmassene.

Begge sakene har vært på høring.

Rene masser

Steinmassene kommer fra tunelldriving for vei og jernbane. De skal være rene og ikke inneholde konsentrasjoner av forurensinger som kan medføre negative effekter for levende organismer i området.

Massene skal inneholde minst mulig plast fra sprengning og vi tillater ikke bruk av masser med plastarmering.

Nye landområder

Gilhusbukta Sjøgrunn AS skal etablere et nytt gruntvannsområde med holmer og gjennomføre en rekke andre avbøtende tiltak for å redusere miljøeffekter.

Utfyllingen vil gi et nytt landområde på rundt 200 000 kvadratmeter, som skal brukes til boliger og næring. Arbeidet vil foregå fram til 2027.

Relaterte lenker

Kontakt

sjefingeniør Erik Høygaard
seksjon for hav og sedimenter
telefon: 920 83 562

Tema