533 reineiere fikk utbetalt totalt 66 millioner kroner i erstatning for rein tapt til fredet rovvilt i driftsåret 2016/2017. Foto: Ann Kristin Balto, Norsk Polarinstitutt

Søker om å få erstattet færre rein

Reindriftsnæringa har søkt om å få erstattet ca. 20 000 færre dyr som tapt til fredet rovvilt de siste to driftsårene, sammenlignet med driftsåret 2014/2015. Antall erstattede dyr er relativt stabilt.

I driftsåret 2016/2017 ble det søkt om erstatning for snaut 60 000 tamrein som tapt til fredet rovvilt i Norge, mot nesten 80 000 dyr to år tidligere. For de samme årene er tallene på dyr som faktisk ble erstattet henholdsvis 17 000 og 19 000.

66 millioner i erstatning

533 reineiere fikk erstatning for tamrein som man antar er tatt av rovvilt i reindriftsåret 2016/2017. I alt ble det utbetalt 66 millioner kroner i erstatninger siste driftsår, omtrent 7 millioner kroner mer enn året før.

– Omfanget av tapte dyr i reindrifta påvirkes av mange faktorer og vil derfor variere fra år til år. Dette viser også tidligere års tapshistorikk, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.


Reinbeiteområder i Finnmark står for størsteparten av reduksjonen i antall dyr omsøkt tapt i driftsårene 2015/2016 og 2016/2017. I områder i de øvrige fylkene med reindrift er det mindre variasjon. Nordland har hatt en liten økning i antall dyr som er omsøkt tapt de siste årene.

Gjør mest skade

Jerv, gaupe og kongeørn står for den største andelen av rovviltskadene på tamrein. I fjor, som de foregående årene, utbetales det derfor flest erstatninger for dyr tapt til disse tre artene. Det siste året er antallet skader som er dokumentert forårsaket av gaupe og kongeørn redusert.


Mer informasjon om kadaverfunn og erstatningsoppgjøret for tamrein tapt til rovvilt er tilgjengelig i Rovbase. Her finner du opplysninger om erstatning for tamrein tapt til rovvilt både for reindriftsåret 2016/2017 og tidligere år, i landet som helhet, for reinbeiteområdene eller for det enkelte reinbeitedistrikt.

Kontakt

rådgiver Ole Roar Davidsen, viltseksjonen
telefon: 959 27 796

Tema