Regelverk om levering og mottak av avfall fra skip er endret

Miljødirektoratet har hatt på høring forslag til endring av forurensningsforskriften kapittel 20 om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip, og avfallsforskriften kapitel 11 om farlig avfall. Endringene er nå vedtatt og trådde i kraft 15.01.2018.

Bakgrunnen for endringene er hovedsakelig gjennomføring av EUs industriutslippsdirektiv og et behov for å tilpasse kravene til avfallshåndtering i havner til dette regelverket, i tillegg til at overgangen til et elektronisk deklarasjonssystem for farlig avfall krevde en oppdatering av regelverket.

Forslaget til endring ble lagt ut til høring 8. november 2016 med høringsfrist 14. februar 2017.

Kort oppsummert innebærer endringene at:

  • maksimal lagringsmengde for farlig avfall i havnen er endret slik at den er i tråd med EUs industriutslippsdirektiv, som er gjennomført i forurensningsforskriften kapittel 36. Lagringskapasitet for anlegg uten tillatelse er redusert fra 100 tonn til maksimalt 50 tonn. Dette betyr at havner med maksimal lagringskapasitet over 50 tonn må ha tillatelse etter forurensningsloven § 11. Unntaket fra krav om tillatelse i avfallsforskriften § 11-7 bokstav d vil nå gjelde for havner med maksimal lagringskapasitet inntil 50 tonn
  • deklarasjonsplikten for farlig avfall fra drift av skip er flyttet fra skipet til havneansvarlig ved levering i havn. Denne endringen i avfallsforskriften kapittel 11 innebærer at havneansvarlig skal deklarere farlig avfall som mottas fra skip ved levering til godkjent mottak for farlig avfall
  • de standardiserte kravene til mottaksordningene for farlig avfall fra skip i forurensningsforskriften kapittel 20 vedlegg III er endret slik at de er bedre tilpasset forholdene i havnene.

Les Miljødirektoratets høringssak: Foreslår endring av forurensningsforskriften kapittel 20 og avfallsforskriften kapittel 11 (2016/9234)

Tema