Miljødirektoratet leder teamet som skal få kartlagt hvorfor det finnes høye nivåer av miljøgifter i kveite i det nå stengte fiskefeltet vest for Sklinnadjupet til Eggakanten, mellom Garsholbanken og Skjoldryggen utenforr trøndelagskysten. Illustrajonsfoto: Svein Magne Fredriksen.

Miljøgifter i kveite undersøkes grundig

Fiske etter atlantisk kveite på et fiskefelt utenfor trøndelagskysten ble stanset i fjor da det ble funnet høye nivåer av miljøgifter i fisken. Omfattende undersøkelser skal avdekke om det er én eller flere ukjente forurensningskilder i området.

Mareano samler kunnskap om havet

Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske havområder.

Programmet skal blant annet gi kunnskap om landskapet på norsk sokkel, hva havbunnen består av, om biologisk mangfold og miljøgiftkonsentrasjoner i bunnsedimentene.

Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Kartverket sjødivisjonen står for daglig drift.

Miljødirektoratet leder programgruppen. Styringsgruppen består av fem departement.

Programmet finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet gjennom bevilgninger over statsbudsjettet.

– Det er fortsatt uklart hvorfor de undersøkte kveitene fra det stengte fiskefeltet hadde høye nivåer av miljøgifter. Vi bruker nå store ressurser på å finne årsaken, sier avdelingsdirektør Signe Nåmdal i Miljødirektoratet, som også leder programgruppa i Mareano.

Noen peker på angivelig dumping av miljøfarlig avfall fra utenlandsk plastindustri på 1960- og begynnelsen av 1970-tallet som årsaken.

Skal finne miljøgift-kildene

Miljødirektoratet foretok umiddelbart etter stengningen av fisket ytterligere undersøkelser av kveita i området for å finne ut om miljøgiftene kom fra maten den hadde spist.

Resultatene viser at de ikke hadde spist noe annet enn andre kveiter i norske havområder.

– Det kan bety at det er en eller flere forurensningskilder i eller i nærheten av det stengte feltet. Vi får derfor analysert prøver av sjøbunnen i området, for å sjekke mulig forurensning på havbunnen, sier Signe Nåmdal.

I tillegg undersøker Havforskningsinstituttet og Mattilsynet kveite langs kysten av Nord-Trøndelag og sørlig del av Nordland opp til Bodø, for å få god oversikt over miljøgiftsituasjonen.


Dumpet tønner med miljøgifter

Miljødirektoratet har tatt en rekke kontakter nasjonalt og internasjonalt for å få mer informasjon om den gamle saken om dumping av tønner med miljøfarlig avfall.

Avisutklipp fra Aftenposten i 1970-71 avslører at flere tusen tonn miljøgifter fra europeisk plastindustri skal ha blitt dumpet direkte i havet og i tønner i Nordsjøen og Norskehavet fram til 1971. Vi har også hatt mye kontakt med journalisten som skrev sakene. Foreløpig vet vi ikke hvor disse tønnene ligger.

Miljødirektoratet har bedt operatører offshore – som jevnlig filmer havbunnen rundt alle rørledninger – varsle oss dersom de oppdager tønner eller det som kan se ut som tønner.

Kartleggingsprogrammet Mareano har dessuten mange filmopptak fra tidligere undersøkelser i området. Havforskningsinstituttet har nylig gjennomgått mange timer med gammelt videomateriale i søk etter tønner, men har foreløpig ikke avdekket noe.

Ekstraordinær kartlegging

I årets statsbudsjett ble Mareano tilført fire millioner kroner ekstra for å kartlegge det aktuelle fiskefeltet. Mareano har kartlagt norsk havbunn siden 2005. Miljødirektoratet leder kartleggingsteamet, der Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Kartverket deltar.

– Teamet vil undersøke havbunnen både i og rundt havområdet vest for Sklinnadjupet til Eggakanten mellom Garsholbanken og Skjoldryggen. Vi regner med å bruke både 2018 og 2019 før vi kjenner alle årsakene til høye nivåer av miljøgifter i kveite og omfanget av tidligere dumping av miljøfarlig avfall, sier Signe Nåmdal.

Relaterte lenker

Kontakt

prosjektleder Marianne Olsen
Miljødirektoratet
telefon: 984 85 594

Tema