Mesteparten av mikroplasten og plastforsøplingen i havet synker til bunns og legger seg i sedimentene. Foto: iStock.

Mikroplasten synker til bunns

En ny studie viser at ni av ti mikroplastbiter i havet havner på sjøbunnen, og at 20 prosent av mikroplasten i havet kommer fra nedbrytning av marin plastforsøpling.

FORESLÅTTE TILTAK

Miljødirektoratet har foreslått en rekke tiltak for å forebygge og redusere mikroplastutslipp:
Stimulere til valg av metoder for veivasking i tett befolkede områder som både bidrar til bedre luftkvalitet og mindre spredning av mikroplast.
Undersøke muligheter for å rense bort mikroplast i avrenning fra de mest trafikkerte veiene på en kostnadseffektiv måte
Undersøke miljøvennlige alternativer til gummigranulater på kunstgressbaner, dersom det ikke finnes andre løsninger:
a. Vurdere returordning for gummigranulat
b. Vurdere å stille krav til drift av kunstgressbaner i egen forskrift
Stille krav til utslipp av mikroplast og miljøgifter fra småbåthavner i egen forskrift
Prøveprosjekt på «båtvaskeri» i småbåthavner for å redusere bruk av bunnstoff på fritidsbåter
Undersøke hvor mye mikroplast som finnes i avløpsslam som brukes som gjødsel, og hvordan dette eventuelt påvirker jordmiljøet
Følge opp petroleumsindustrien for videre kunnskapsinnhenting om mulige mikroplastutslipp
En mulig egen kommunal tilskuddsordning for tiltak mot mikroplast og marin forsøpling
Undersøke muligheten for å rense bort mikrofiber fra utløpsvannet fra vaskemaskiner
Følge opp plastindustrien for å stoppe utslipp av plastpellets
Samle kunnskapsmiljøet på mikroplast for å kartlegge kunnskapsbehovene

Forslagene er til behandling hos Klima- og miljødepartementet. 

Les også: Slik får vi ned mikroplastutslippene
Les også: Slik får vi ned utslipp av mikroplast fra kunstgressbaner

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Sintef beregnet hvordan plast i havet brytes ned til mikroplast og hvor bitene havner.

Last ned rapporten her

Sintef anslår at åtte prosent befinner seg i vannet mellom bunnen og overflaten, 0,2 prosent i overflaten mens over 90 prosent befinner seg i sedimentene på havbunnen.

Indikasjon

Ifølge rapporten legger plastpartiklene seg relativt raskt i sedimentene. I løpet av fem måneder rekker 90 prosent av ny tilførsel av mikroplast å nå havbunnen. Også den store plasten vil i all hovedsak synke til bunns. Kun en svært liten andel flyter på havoverflaten.

Les mer om mikroplast på Miljøstatus

– Selv om det er store usikkerheter knyttet til tallene, gir studien en viktig indikasjon på hvordan mikroplast i havet oppfører seg. Samtidig trenger vi mer kunnskap for å forstå dette miljøproblemet fullt ut. Det er et veldig ferskt forskningsfelt, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Ifølge Sintef-rapporten havner 0,001 prosent av mikroplasten i fisk, men nivåene varierer ut fra hvor fisken holder til. 

– Siden vi finner mest mikroplast på havbunnen, er det ikke overraskende at de høyeste konsentrasjonene er i bunnlevende fisk, sier Hambro.

Sintef har også estimert hvor fort og hvor mye av den marine forsøplingen som blir til mikroplast. Ifølge studien vil cirka 0,5 prosent av all plastavfall i havet brytes ned til mikroplast hvert år.

Saken fortsetter under grafikken

Det tilsvarer rundt 230 000 tonn og utgjør rundt 20 prosent av den totale tilførselen av mikroplast til havet. De resterende 80 prosentene kommer fra landbaserte kilder. I Norge antas bildekk å være den største kilden.

Trenger mer kunnskap

Sintef har beregnet at mengdene mikroplast i havet vil øke med 64 prosent de neste ti årene hvis vi ikke setter i gang nasjonale og internasjonale tiltak.

– Dette er skremmende utsikter. Vi trenger mer kunnskap, men må også sette i gang tiltak for å ta tak i dette miljøproblemet, sier Hambro.

Les også: Dette er mikroplastverstingene
Les også: Kunstgressbaner mulig stor kilde til mikroplast

Sintef-rapporten visert til at rundt fem prosent av den totale marine forsøplingen i verden ender opp på strendene. Det er her mesteparten av nedbrytningen til mikroplast skjer. I strandkanten utsettes plasten for UV-stråler, høyere temperaturer og mer slitasje.

– Rapporten underbygger viktigheten av å rydde strender for søppel, sier Hambro.

Relaterte lenker

KONTAKT

seniorrådgiver Hannah Hildonen
seksjon for avfall og grunnforurensning
telefon: 901 87 432

seksjonsleder Thomas Hartnik
seksjon for avfall og grunnforurensning
telefon: 926 94 021

Tema