Separate sykkelveier langs store veier vil begrense eksponeringen for forurenset luft for syklende og gående. Foto: Linn Bryhn Jacobsen/Miljødirektoratet.

Luftforurensning på reise – sammenstilling av kunnskap

Luftforurensning er et verdensomspennende helseproblem og veitrafikk er en av de største kildene i byområder.  Hvor og når man ferdes i trafikken og hvilket transportmiddel man bruker påvirker hvor mye luftforurensning man blir utsatt for.

Transportøkonomisk institutt (TØI) har, på oppdrag av Miljødirektoratet, samlet eksisterende internasjonale studier om reiserelatert eksponering av luftforurensning

TØI har sett på hvilke nivåer av luftforurensning og hvilke komponenter, blant annet svevestøv og NO2, fotgjengere, syklister, reisende med kollektiv trafikk og bil utsettes for.

Resultatene er ikke direkte overførbare til norske forhold, men kan likevel være et bidrag i arbeid med lokal luftkvalitet, blant annet til hvordan man kan tilrettelegge for lavest mulig eksponering av luftforurensning på reiser. 

Les mer hos Transportøkonomisk institutt

Relaterte lenker

KONTAKT

seksjonsleder Anna von Streng Velken seksjon for transport og luftkvalitet, telefon: 900 78 927

Rådgiver Line Merete Karlsøen seksjon for transport og luftkvalitet, telfon: 452 58 220

Tema