1407 villrein er tatt ut i Nordfjella sone 1 siden 7. november i fjor. Nå er det ingen kjente dyr igjen i området. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødrektoratet

Alle kjente dyr felt i Nordfjella

Den siste kjente flokken med villrein er felt i Nordfjella sone 1. Nå starter jobben med å gjennomsøke området, for å sikre at det er tomt for dyr. 

Saneringsplanen

Landbruks- og Matdepartementet besluttet å følge de faglige rådene om uttak av villreinstammen i Nordfjella sone 1 etter at skrantesjuke er påvist.

Skrantesjuke, Chronic Wasting Disease (CWD), er en smittsom prionsykdom som rammer hjortedyr. Sykdommen er dødelig og vil ikke forsvinne av seg selv.

Målet er å begrense og om mulig utrydde skrantesjuke hos hjortevilt i Norge.

Delmålet er å utrydde villreinen i sone 1 i Nordfjella og reetablere en frisk og stedegen stamme igjen.

Miljødirektoratet, ved Statens naturoppsyn, leder det praktiske arbeidet med å gjennomføre vedtaket.

Totalt er 1407 villrein tatt ut i Nordfjella sone 1 siden oppdraget med å sanere området startet 7. november i fjor. 25. februar skjøt Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO) den siste kjente flokken på 23 dyr, og de tre fellingslagene som har jobbet på skift har sammen felt 1384 villrein. De øvrige er dyr tatt av skred eller som er funnet etter å ha dødd av andre årsaker.

Krevende men effektivt

– Jeg er imponert over innsatsen og effektiviteten til mannskapet som har gjort jobben. De har gjennomført et krevende oppdrag innenfor ei tidsramme knapt noen hadde trodd var mulig. Dette betyr også at vi både unngår inndriving og slipper å ta ut høydrektige simler, sier miljødirektør Ellen Hambro

Målet var å ta ut all villrein i Nordfjella sone 1 innen 1. mai. SNO har allerede organisert et systematisk søk etter eventuelle gjenværende villrein i fjellområdet. Fellingslaget søker langs bakken med snøskuter og er oppe med helikopter for å få oversikt, men det er et stort område med mye ulendt terreng. Mannskapet håper på nysnø, for å få bedre sporingsforhold.

I tillegg til de 1407 dyrene som er registrert tatt ut, befinner det seg fortsatt dyr i to snøskred. Disse områdene vil bli overvåket, og det blir vurdert om det er forsvarlig å grave etter døde dyr der.

Trenger tips om spor og dyr

SNO ønsker hjelp fra folk som beveger seg i fjellet. Dersom du som ferdes i sone 1 i Nordfjella observerer villrein, eller spor etter villrein, ber vi om at du melder fra om dette til Statens naturoppsyn på telefon 924 07 771 eller petter.braaten@miljodir.no. Få med så nøyaktig informasjon som mulig om sted, gjerne med koordinater eller GPS-posisjon.

18 positive i Nordfjella

Det blir tatt prøver av samtlige dyr som er tatt ut i Nordfjella, og disse sendes til Veterinærinstituttet for analyse. Per dags dato er det bekreftet 17 tilfeller av skrantesjuke på reinsdyr fra Nordfjella, og i tillegg foreligger det ett ubekreftet tilfelle. Fortsatt er det ca. 200 prøver som ikke er ferdig analysert.

– Framover vil SNO jobbe for å holde området fritt for hjortedyr fra andre områder. Det vil bli ført omfattende tilsyn. Spesielt blir det viktig å patruljere langs grensa mot Nordfjella sone 2, så det ikke trekker inn dyr derfra i sone 1, sier Hambro.

65 dager i felt

Fellingslagene fra SNO har brukt 96 arbeidsdager på oppdraget i Nordfjella sone 1, i 65 av dagene gjorde været det mulig å jobbe i felt. Helikopteret er brukt til å transportere mannskap og felte dyr, og til fellingsoppdrag. Det har vært drøyt 180 timer i lufta. I tillegg har fellingslagene kjørt drøyt 40 000 kilometer med snøskuter.  

Under den ordinære jakta ble det for øvrig skutt 582 dyr.

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Kjartan Knutsen
seksjon for naturtilstand fauna i Statens naturoppsyn
telefon: 958 20 521

seniorrådgiver Petter Braaten
seksjon for naturtilstand fauna i Statens naturoppsyn
telefon: 924 07 771

Tjenester og verktøy

Tema