Representanter fra 11 land som deltar i EØS-midlene, presenterte sine miljøprosjekter som kan være aktuelle for norske miljøer å samarbeide om. Norske myndigheter, bedrifter, organisasjoner og konsulentmiljøer kan søke om å bli samarbeidspartner. Foto: Ingun Larsen, Miljødirektoratet.

EØS-midlene gir nye muligheter for prosjektsamarbeid

Om lag fire milliarder kroner er satt av til samarbeidsprosjekter innen miljø, energi, klima og lav-karbonsamfunnet gjennom EØS-midlene for programperioden fram til 2024.

Miljødirektoratets rolle i EØS-midlene

EØS-midlenes formål er å bidra til sosial og økonomisk utjevning i Europa og å styrke samarbeidet og relasjonene mellom Norge og mottakerlandene.

Midlene går til EU-land med svakest økonomi. Kriteriet er at landene har en brutto nasjonalinntekt per innbygger som er 90 prosent eller lavere enn gjennomsnittet i EU. Norge er med i ordningen gjennom EØS-avtalen.

Miljødirektoratet er rådgiver og strategisk samarbeidsparter i åtte land.

Bulgaria: Program 'Miljø og klimaendringer'

Estland: Program 'Klimaendringer – avbøtende tiltak og klimatilpasning'

Latvia: Program 'Klimaendringer – avbøtende tiltak og klimaendringer, og miljø'

Polen: Program 'Miljø, energi og klimaendringer'

Romania: Program 'Miljø, klimatilpasning og økosystemer'

Slovakia: Program 'Klimaendringer – avbøtende tiltak og klimatilpasning'

Slovenia: Program 'Klimaendringer – avbøtende tiltak og klimatilpasning''

Tsjekkia: Program 'Miljø, økosystemer og klimaendringer'

I tillegg vil følgende programmer gi prosjektmuligheter:
Litauen: Program 'Miljø, energi og klimaendringer'
Portugal: Program 'Miljø, klimaendringer og lavkarbonøkonomi'
Hellas: Program 'Forvaltning av vannressurser'

Når giverland og mottakerlands forhandlinger blir avsluttet, undertegner landene samarbeidsavtaler for hele perioden fram til 2021, men prosjektene kan fortsette til 2024.

Konkrete samarbeidsprosjekter (calls for project proposals) blir utlyst på EØS-midlenes hjemmeside

Miljødirektoratet arrangerte nylig kick-off-konferanse for norske og europeiske partnere slik at  disse  kunne starte diskusjonen om nye samarbeid.

Miljø og klima er prioritert

Prosjekter innen miljø, energi, klima og lav-karbonutvikling er et av tre særlig prioriterte hovedområder innen kommende programperiode for EØS-midlene.

19 prosent av alle EØS-midlene går til dette formålet i de 15 dårligst stilte EU-landene.

Elleve land var tilstede på konferansen for å informere norske miljøer om prosjekter hvor det kan være aktuelt å søke samarbeid og prosjektstøtte gjennom EØS-midlene.

Bidrar til bedre miljøtilstand

– Erfaringen fra tidligere programperioder har vist at slikt samarbeid gir både give- og mottakerland et godt faglig utbytte og styrker de bilaterale relasjoner. Vi deler mange av de samme utfordringene på klima- og miljøområdet, understreker Agnethe Dahl, avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet.

De overordnede målene for EØS-midlenes miljøprogrammer er å styrke forvaltningen og å hjelpe landene med å følge opp EU-lovgivningen på miljøområdet. Samarbeidsprosjektene i kommende periode bør bygge videre på de gode resultatene og relasjonene som er oppnådd I tidligere programmer, sier Dahl. 

På konferansen ble det orientert om muligheter for samarbeid innen miljøvern og økosystemer, fornybar energi, sirkulær økonomi, tiltak for å redusere klimautslipp og tilpasning til et endret klima, samt prosjekter som skal redusere forurensning og hindre forsøpling.

Prosjekter innen biodiversitet, som å lage forvaltningsplaner for truede arter og naturtyper, og overvåking og forvaltningssystemer for marint miljø var det også flere land som presenterte prosjekter om.

Flere av mottakerlandene vil også initiere informasjonskampanjer rettet mot befolkningen for å øke oppmerksomheten rundt miljøtemaer, som avfallshåndtering og forsøpling, luftkvalitet, vannkvalitet, biodiversitet og klimatiltak.

Miljødirektoratet er rådgiver og strategisk samarbeidspartner

Miljødirektoratet er utpekt som samarbeidspartner i Bulgaria, Estland, Latvia, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia og Tsjekkia. I alle disse landene vil det være muligheter for norske aktører å inngå prosjektsamarbeid.  I tillegg har også Litauen, Portugal og Hellas relevante klima- og miljøprogrammer med muligheter for samarbeid.  

Andre norske samarbeidspartnere som NVE, Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og Kommunenes Sentralforbund informerte om  samarbeidsmuligheter innenfor fagområdene de har ansvar for.

Innovasjon Norge er med i EØS-programmene som egen samarbeidspartner innen grønn business. Alle prosjekter som de støtter, må ha en miljøkomponent og link til miljøprogrammene i EØS-midlene. De  har nylig etablert en nettportal, theexplorer.no, som er et utstillingsvindu for norsk miljøinnovasjon i næringslivet og bærekraftige løsninger. Dette kan være en nyttig informasjonskanal for potensielle europeiske samarbeidspartnere.

Høyere ambisjoner

I forrige programperiode for EØS-midlene, ble totalt 225 miljøprosjekter gjennomført, hvorav 95 av dem var i samarbeid med en norsk partner.

– Veldig gode resultater ble oppnådd gjennom våre samarbeid i forrige programperiode. Jeg håper disse erfaringene vil inspirere til å oppnå enda høyere ambisjoner for den kommende perioden. Det er også viktig å formidle bredt hvordan prosjektene innen EØS-midlene bidrar til bedre miljø i mottakerlandene og i hele Europa, understreker Marit Kjeldby, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet. 

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Trygve Hallingstad
miljøgiftavdelingen
telefon 416 303 23

Tema