Viltkamerabilde av jerv i Saltdal, prosjekt Nordland. Foto: Kjell Hansen

Felling av jerv: Anbefaler å åpne for nye virkemidler

Miljødirektoratet anbefaler å åpne for kunstig lys ved åtejakt og elektronisk overvåking av fangstbås for jerv som en permanent ordning. Virkemidlene har vært prøvd ut i lisensfellingen siden 2015.

Bakgrunn for prøveordningen

  • Lisensfelling av jerv er en skademotivert felling og benyttes for å begrense jervens utbredelse for å forhindre skader som jerv forårsaker på husdyr og tamrein
  • Stortinget har bestemt at lisensfelling skal være hovedvirkemidlet for å regulere bestanden av jerv.
  • Lisensfelling av jerv har ikke vært effektiv nok for å holde jervebestanden på det nivået Stortinget har bestemt.
  • På grunn av skadepotensialet har det vært behov for ekstraordinære uttak i form av blant annet hiuttak, en metode som er kontroversiell og ressurskrevende.

I 2015 satte Klima- og miljødepartementet i gang en prøveordning for å effektivisere lisensfellingen av jerv, og dermed redusere behovet for ekstraordinære uttak. Det ble åpnet for bruk av kunstig lys ved åtejakt, samt elektronisk overvåking av fangstbås.

Første del av prøveordningen er avsluttet, og Miljødirektoratet har nå levert en evaluering av ordningen til departementet.

 Vi finner ingen dyrevelferdsmessige eller andre negative sider ved å ta i bruk disse virkemidlene. Vi kan ikke påvise økt felling, men erfaringene fra jegerne tyder på at virkemidlene over tid kan vise seg å bidra til økt måloppnåelse i lisensfellingen, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet anbefaler at prøveordningen gjøres til en permanent ordning.

Det har vært stor interesse for prøveordningen, og totalt 10 prosjekter har deltatt. Prosjektene har hatt ulik varighet, og det har variert i hvilken grad de ulike virkemidlene er tatt i bruk.

Kan bidra til en mer effektiv felling

Innenfor prøveordningens rammevilkår er det vanskelig å konkludere at disse to virkemidlene har ført til en markert økning i felling av jerv i Norge. Antall jerv felt i de ulike prosjektene varierer (se tabell 1), og det er vanskelig å si hva som er utslagsgivende når jerv er blitt felt.

 Erfaringene som er gjort i de ulike prosjektene viser likevel til at virkemidlene kan bidra til en mer effektiv felling av jerv, i form av økt sjanse for felling og økt antall jakttimer, samt et potensiale for økt jaktinteresse, sier Hambro.

Vi ser ikke noen trend til økt oppnåelse av fastsatt lisensfellingskvote på landsbasis. Figur 1 viser at i sesong 2016/2017 ble 50 prosent av kvoten nådd, noe som er en økning i forhold til året før (31 %), men denne synker igjen i siste sesong av prøveperioden (30 %).

Kan bidra til mer human jakt

Jegere som har tatt i bruk kunstig lys på åte rapporterer at dette virkemidlet bidrar til bedre skuddsikkerhet og minsker faren for skadeskyting.  I flere tilfeller har lyset vært avgjørende for å kunne felle jerven.

Det erfares videre at kameraovervåkning/elektronisk overvåkning kan forhindre at jerven blir stående lenge i båsen. Overvåking gir økt kontroll av fangstbåsen. Dette forutsetter at elektronikken fungerer, og at jegeren følger de krav som foreligger angående tilsyn.

Evalueringen er basert på innleverte rapporter, samt innspill fra fylkesmenn og SNO.

Kontakt

seniorrådgiver Veronica Sahlén, viltseksjonen
telefon: 977 87 000

Tema