Nye naturområder skal kartlegges i 2019. Foto: Astrid Berge

Naturtypekartlegging: Ber om innspill til nye områder

Fylkesmennene har på oppdrag fra Miljødirektoratet levert forslag til aktuelle områder for naturtypekartlegging utenfor verneområder i 2019. Vi ber om innspill til disse forslagene.

Fylkesmennene foreslår hvert år områder for naturtypekartlegging slik at innsatsen rettes inn mot de viktigste områdene først.

Områder med stor aktivitet og utbyggingspress og der man kan forvente å finne terrestriske naturtyper i henhold til Miljødirektoratets kartleggingsinstruks for 2018,  skulle vektlegges i fylkesmennenes prioriteringer.

Kartlegger nye områder

Områdene som er meldt inn fra fylkesmennene, er samlet i en innsynsløsning.

Miljødirektoratet har sendt brev til en del aktuelle miljøer, men ønsker også innspill fra alle som har opplysninger som kan være avgjørende for om et område er aktuelt for kartlegging.

Blant annet ønsker vi å vite om det allerede finnes opparbeidet kunnskap om de aktuelle områdene som gjør kartlegging mindre nødvendig.

Stedfestet informasjon om arter, naturtyper og landskap er en forutsetning for å kunne ta hensyn til naturen når tiltak skal planlegges og realiseres.

Naturtypekartleggingen er en oppfølging av Regjeringens kunnskapsløft for norsk natur, ( Stortingsmelding 14, 2015-2016) og er et viktig grunnlag for arbeidet med det økologiske grunnkartet.  Dette vil kunne gi et bedre beslutningsgrunnlag i arealsaker og bedre og mer effektive planprosesser.

Les mer om innspillsprosessen i brevet. 

Mer informasjon om kartlegging av natur her. 

Mer informasjon om økologisk grunnkart her.

Kontakt

seniorrådgiver Janne Teigen Braseth
sekson for miljøovervåking og kartlegging
telefon 73 58 05 00

Tema