Stortinget har vedtatt et bestandsmål på 13 årlige ungekull av brunbjørn i Norge fordelt på Hedmark og de tre nordligste rovviltregionene. Foto: Kim Abel, Naturarkivet.no.

Inntil seks bjørner kan lisensfelles

Miljødirektoratet har vedtatt en samlet lisensfellingskvote på tre bjørner i de regionene hvor bestandsmålet ikke er nådd. I tillegg står det igjen to bjørner på rovviltnemnda i Hedmarks felles kvote for skadefelling og lisensfelling. I Oppland har rovviltnemnda åpnet for lisensfelling av en bjørn.

Fylkesmannen administrerer

Det er fylkesmannen i de respektive fylker som administrerer lisensfellingen på bjørn og etablerer hensiktsmessige ordninger i forhold til oppdaterte resultater om felling og gjenstående kvoter.

Fylkesmannen gir ytterligere informasjon knyttet til krav om rapportering fra jeger og informasjon om aktuelle vernebestemmelser.

Fylkesmannen er ansvarlig for gjennomføring av eventuelt ettersøk av skadet bjørn.

– Vi har ligget under Stortingets vedtatte bestandsmål i flere år, og må være restriktive med fellingskvoter. Store skader noen steder gjør at vi likevel velger å åpne for uttak i avgrensede områder. Dette vil være lisensfelling rettet mot hannbjørner som oppholder seg utenfor bjørneprioriterte områder, og som i mindre grad vil ha noe å si for oppnåelse av bestandsmålet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Bestandsmål på 13 årlige ungekull

Stortinget har vedtatt et bestandsmål på 13 årlige ungekull av brunbjørn i Norge fordelt på Hedmark og de tre nordligste rovviltregionene.

Ut fra antallet hunnbjørn har Rovdata beregnet at det ble født 7 (6,9) kull med bjørnunger i 2017. Så langt i år er det registrert 8 døde bjørner i Norge. Av de 8 bjørnene er det 2 binner - 1 i Trøndelag og 1 i Hedmark. Totalt er 7 av de 8 døde bjørnene i Trøndelag.

Region 6 Midt-Norge, region 7 Nordland og region 8 Troms og Finnmark ligger alle under det fastsatte bestandsmålet. Miljødirektoratet har dermed myndighet til å sette lisensfellingskvote i disse regionene.

Skader i Trøndelag og Troms

Lisensfelling skal være det viktigste verktøyet for å regulere bestanden og et virkemiddel for å begrense skader på beitedyr. Selv om bestandsmålet ikke er oppnådd, kan det være rom for å ta ut bjørn i skadeutsatte områder.

– Så langt ser det ut som det totalt er en nedgang i skader fra rovvilt i årets beitesesong. For bjørn ser vi imidlertid en liten økning, hovedsakelig knyttet til enkeltbjørner i Bardu i Troms og noen områder i Trøndelag, sier Ellen Hambro.

På grunn av skadesituasjonene har Miljødirektoratet vedtatt en lisenskvote på 1 bjørn i Troms (Bardu), og 2 bjørner i Trøndelag, henholdsvis på Fosen, og i Selbu og nærliggende områder.

Fellingsområdene er avgrenset til skadeområdene og ligger utenfor forvaltningsområdet for bjørn.

Les mer om skadesituasjonen i sommer her

Lisensfelling skal rettes mot hannbjørner

I tillegg til disse områdene har det i løpet av sommeren vært påvist jevnlige skader fra bjørn i Meråker i Trøndelag. Området er utenfor bjørneområdet i Trøndelag, og Fylkesmannen i Trøndelag har gitt skadefellingstillatelse på én bjørn.

I juli ble det observert binne med unger i området. Meråker kommune søkte Miljødirektoratet om fellingstillatelse som også kunne omfatte disse.

Miljødirektoratet ga avslag på søknaden, og ba fylkesmannen å prioritere andre tiltak i det aktuelle området. Etter klage har Klima- og miljødepartementet stadfestet Miljødirektoratets vedtak om ikke å åpne for skadefelling av binne med unger.

Miljødirektoratet behandler for tiden klage på at Fylkesmannen i Trøndelag stanset skadefellingstillatelsen på en enkeltbjørn som pågikk i området.

For å ta hensyn til at bjørnebestanden fortsatt er langt under bestandsmålet, har lisensfellingen vært rettet mot hannbjørner som oppholder seg utenfor bjørneprioriterte områder. Dette fordi økningen i antall binner går svært langsomt, og at uttak av binner i langt større grad vil påvirke bestandsveksten.

– Det har allerede blitt felt en binne i Trøndelag, i tillegg til en binne i Hedmark, så langt i år. Med bakgrunn i at vi er langt under bestandsmålet for antall årlige ungekull av bjørn, har vi vurdert ikke å åpne for lisensfelling i områder hvor det har blitt påvist binne med unger, selv om det ligger utenfor bjørneprioritert område, sier Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Sauebønder i området er tilbudt tilskudd til tidlig nedsanking. Etter endt beitesesong vil skadeomfang og overvåkingsdata gi grunnlag for å vurdere målrettet felling av hannbjørn i Meråker våren 2019.

Relaterte lenker

KONTRAKT

seniorrådgiver Susanne Hanssen
viltseksjonen
telefon: 977 87 000 (vakttelefon for rovvilt)

seniorrådgiver Veronica Sahlén
viltseksjonen
telefon: 465 09 402

Tema