I år er det femte gang tilsynsetatene (HMS) gjennomfører en felles, landsdekkende tilsynsaksjon. Den skal bidra til at virksomheter ser viktigheten av å tenke helhetlig omkring egen risiko, og ser at systematisk HMS lønner seg. Foto: John Petter Reinertsen.

Landsdekkende risikoaksjon

Tilsynsmyndighetene sjekker nå samlet om industri- og avfallsbedrifter over hele landet vet hvilke farer som kan oppstå på arbeidsplassen, og hvordan de kan hindre at det skjer.

Tilsynsaksjonen 2018

Et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, Statens strålevern, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), det lokale brannvesen, det lokale el-tilsyn (DLE) og fylkesmannens miljøvernavdeling.

I løpet av april skal inspektører gjennomføre rundt 450 tilsyn hos virksomheter over hele landet.

Risikovurdering på arbeidsplassen lønner seg. Enkelt sagt handler det om å skaffe seg oversikt over farer og problemer som kan oppstå og hvordan en kan unngå at de skjer.

Temaet er valgt fordi risikovurdering er hjørnesteinen i en virksomhets HMS-styring. Den skal danne grunnlag for å gjøre tiltak som minsker eller fjerner farene på arbeidsplassen. Dette gjelder både akutte hendelser og tilstander som kan utvikle seg over tid.

Relaterte lenker

Kontakt

sjefingeniør Gro Hagen
produkttilsynseksjonen
telefon: 928 99 760

Tema