Tjeld er en av artene som er sårbar for menneskelig aktivitet i hekketida. Foto: Haakon Braathu Haaverstad. Statens naturoppsyn

Gi sjøfuglene ro i hekketida

Sjøfuglene har startet hekkinga i en rekke verneområder langs kysten. Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn kontrollerer at folk respekterer forbudet mot å ferdes i disse områdene.

Sjøfugl og verneområder

Det hekker omtrent 5,5 millioner par med sjøfugl i norske ansvarsområder, og de utgjør 24 prosent av den nordøstatlantiske bestanden.

Sjøfuglene er under press fra mange ulike påvirkningsfaktorer: Oljeforurensning, miljøgifter, svikt i næringsgrunnlaget som følge av bifangst, ferdsel, rovdyr, introduserte arter og klima, samt ødeleggelse eller oppdeling av leveområder.

Nasjonalparker og andre naturvernområder skal sikre sårbare og truede naturtyper, og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Norge har til sammen ca. 2 700 verneområder på fastlandet og Svalbard.

Naturreservater er den strengeste formen for områdevern etter naturmangfoldloven. De inneholder truet, sjelden eller sårbar natur, representerer en bestemt naturtype, har en særlig betydning for biologisk mangfold, utgjør en spesiell geologisk forekomst, eller har særskilt naturvitenskapelig verdi.

– Forstyrrelser kan få store følger. I verste fall gir fuglene opp hekkinga og forlater området. Hvis det gjentar seg flere sesonger på rad påvirkes størrelsen på bestandene, sier direktør Pål Prestrud Statens naturoppsyn (SNO).

Mange viktige hekkeområder for sjøfugl er vernet som naturreservater, og her er det forbudt å ferdes fra 15. april til 15. juli. Det gjelder både på land og i en sone på sjøen utenfor. I denne perioden intensiverer SNO kontrollen med at forbudet etterleves, fra Hvaler i sørøst til Kirkenes i nordøst.

Stadig færre fugler

Bestandene av sjøfugl langs norskekysten har gått ned over tid. De viktigste årsakene er press på arealer, forstyrrelser og manglende tilgang på mat. Om fuglene forstyrres kan de avbryte rugingen, slik at egg eller unger blir tatt rovdyr. Dødeligheten øker også om eggene blir for varme eller kalde.

– For å beskytte sjøfuglene må vi begrense de negative faktorene som vi kan kontrollere, for eksempel menneskelige forstyrrelser. Det er ikke greit å gå i land i et verneområde med ferdselsforbud, selv om det kan virke som at fuglen har fløyet, sier Prestrud.

Sjøfugl kan flytte seg fra år til år, så det kan være hekking i områder hvor det var tomt i fjor. Verneområdet kan også være en viktig rasteplass for fugl som ikke ligger på reir, for eksempel ungfugler eller maker. 

Se på skiltene

Verneområder med ferdselsforbud er merket med skilt. Noen steder er det satt opp tavler med informasjon om verneverdier og regler for ferdsel. Gjør deg kjent med hvor naturreservatene ligger før du drar på tur.

Du kan søke etter verneområder, og informasjon om disse, i Naturbasen og i kart på Miljøstatus. Fylkesmannen eller lokalt SNO kan også kontaktes. Mer informasjon om sjøfugl finner du på www.seapop.no, som er det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl i Norge. 

Kontakt

seksjonsleder Arnstein Johnsen
Statens naturoppsyn
telefon: 480 36 887

Tjenester og verktøy

Tema