19 norske forskere til FNs klimapanel

19 fagfolk fra norske kunnskapsmiljøer er valgt ut av FNs klimapanel (IPCC) til å jobbe med den sjette hovedrapporten, som publiseres i 2021 og 2022. Rapporten regnes som det viktigste vitenskapelige grunnlaget for internasjonal klimapolitikk.

Forskere fra hele landet

De norske forfatterne kommer fra elleve forskningsmiljøer fra hele landet:

Universitetet i Oslo

Universitetet i Bergen

Cicero senter for klimaforskning

Nansen-senteret

Norsk Polarinstitutt

Havforskningsinstituttet

Fredsforskningsinstituttet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Frithjof Nansens Institutt

Listen over hvem som skal jobbe med rapporten ble publisert av FNs klimapanel fredag.

721 eksperter fra 90 land er invitert til å skrive de tre delrapportene og den oppsummerende synteserapporten, som til sammen utgjør sjette hovedrapport.

Spennende og krevende

En av de 19 er Trude Storelvmo, førsteamanuensis i meteorologi og oseanografi ved Universitetet i Oslo.

Hun skal koordinere og lede arbeidet med kapittelet om jordens energibalanse i den første delrapporten, som handler om det naturvitenskapelige grunnlaget for klimaendringene.

– Dette blir veldig spennende og veldig krevende. Vi skal gjennomgå flere hundre vitenskapelige publikasjoner bare til dette ene kapittelet og oppsummere status for kunnskapen. Formålet er å gi beslutningstakere over hele verden et best mulig vitenskapelig grunnlag for å forstå klimaendringene og potensielle effekter for mennesker, miljø og samfunn, sier Trude Storelvmo.

Tre arbeidsgrupper

Arbeidet med hovedrapporten er organisert med tre arbeidsgrupper som har ansvar for hver sin delrapport. Arbeidsgruppene skal ha utstrakt kontakt underveis, fordi det er stor sammenheng mellom teamene i de ulike delrapportene.

Organiseringen ser slik ut:

 • Arbeidsgruppe I: Delrapport 1 om det naturvitenskapelige grunnlaget. Publiseres i 2021.
 • Arbeidsgruppe II: Delrapport 2 om virkninger, tilpasninger og sårbarhet. Publiseres i 2021.
 • Arbeidsgruppe III: Delrapport 3 om tiltak og virkemidler for å redusere klimaendringer og utslipp. Publiseres i 2021.
 • Et team av forfattere fra alle arbeidsgruppene lager synteserapporten, som sammenstiller og oppsummerer hovedfunn fra delrapportene. Publiseres i 2022.

Klimapanelet velger forfatterne

De ulike forfatterrollene

 • Koordinerende hovedforfatter (Coordinating Lead Author, CLA): Koordinerer og leder arbeidet med et kapittel.
 • Hovedforfatter (Lead Author, LA): Skriver et kapittel sammen med de andre forfatterne for dette kapittelet.
 • Høringsredaktør (Review Editor, RE): Har ansvar for å føre tilsyn med høringsprosessen og endringer som gjøres som følge av denne.
 • Forfatterteamet vil senere også knytte til seg en rekke bidragsytere – Contributing Authors – som gir innspill til rapportutkastene.
 • I tillegg vil hundrevis av forskere og eksperter delta ved å gi kommentarer i høringsrundene.

Før nyttår inviterte FNs klimapanel eksperter til å melde sin interesse for å være forfatter.

Miljødirektoratet er nasjonalt knutepunkt for FNs klimapanel (IPCC). Vi formidlet informasjon om nominasjonsprosessen i Norge og mottok 84 nominasjonene, som alle ble sendt videre til FNs klimapanel etter at vi hadde sjekket at de oppfylte panelets kvalifikasjonskrav.

Utvelgelsen gjøres av FNs klimapanel basert på kandidatenes ekspertise. Det er også viktig å sette sammen forfatterteam til kapitlene med faglig bredde, representasjon fra ulike verdensdeler etc.

Stor og bred klimaekspertise

I tillegg til de 19 ekspertene til hovedrapporten, skal 11 eksperter fra norske fagmiljøer skal jobbe med panelets metode- og spesialrapporter de neste årene.

– At såpass mange eksperter fra norske fagmiljøer blir invitert, er et tegn på både bredde og kvalitet i norsk klimaforskning, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Deltakelse i FNs klimapanel er høyt prioritert i klima- og miljøforvaltningen.

Dette er forfatterne fra norske fagmiljøer:

Arbeidsgruppe I: Det naturvitenskapelige grunnlaget

Se kapittelinndeling her (PDF hos FNs klimapanel)

 • Bjørn Samset, Cicero, hovedforfatter, kapittel 1
 • Sebastian Gerland, Norsk Polarinstitutt, hovedforfatter, kapittel 2
 • Terje Berntsen, Universitetet i Oslo, hovedforfatter, kapittel 6
 • Trude Storelvmo, Universitetet i Oslo, koordinerende hovedforfatter, kapittel 7
 • Asgeir Sorteberg, Universitetet i Bergen, høringsredaktør, kapittel 11
 • Jana Sillmann, Cicero senter for klimaforskning, hovedforfatter, kapittel 12
 • Sebastian Mernild, Nansen-senteret, hovedforfatter, atlas

Arbeidsgruppe II: Virkninger, tilpasninger og sårbarhet

Se kapittelinndeling her (PDF hos FNs klimapanel)

 • Tor Arve Benjaminsen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, hovedforfatter, kapittel 1
 • Nils Christian Stenseth, Universitetet i Oslo, hovedforfatter, kapittel 1
 • Mette Skern-Mauritzen, Havforskningsinstituttet, hovedforfatter, kapittel 3
 • Knut Yngve Børsheim, Havforskningsinstituttet, hovedforfatter, kapittel 13
 • Halvard Buhaug, Institutt for fredsforskning, hovedforfatter, kapittel 16
 • Siri Eriksen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, hovedforfatter, kapittel 18

Arbeidsgruppe III: Tiltak og virkemidler for å redusere klimaendringer og utslipp

Se kapittelinndeling her (PDF hos FNs klimapanel)

 • Snorre Kverndokk, Frischsenteret, hovedforfatter, kapittel 1
 • Glen Peters, Cicero senter for klimaforskning, hovedforfatter, kapittel 3
 • Anders Hammer Strømman, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, hovedforfatter, kapittel 10
 • Elin Lerum Boasson, Universitetet i Oslo/Cicero senter for klimaforskning, hovedforfatter, kapittel 13
 • Jørgen Wettestad, Fridtjof Nansens Institutt, hovedforfatter, kapittel 14
 • Christa Clapp, Cicero senter for klimaforskning, hovedforfatter, kapittel 15

Relaterte lenker

Kontakt

Øyvind Christophersen
Norges kontaktpunkt for FNs klimapanel
seksjon for klimakunnskap
telefon: 970 75 014

Alice Gaustad
fungerende seksjonsleder
seksjon for klimakunnskap
telefon: 980 94 104

Tema