Norske fregatter bruker lavfrekvente sonarer blant annet tiul å lete etter ubåter. Illustrasjon: Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Ser på tiltak mot undervannsstøy

Menneskelig aktivitet gir mer støy i havet. Miljødirektoratet arbeider med å få bedre oversikt over omfanget og konsekvensene av undervannsstøy.

Viktigste kilder til undervannsstøy

  • Seismikkskyting ved petroleumsvirksomhet.
  • Forsvarets bruk av sonar.
  • Propellstøy fra skipstrafikk.
  • Undervannsdetonasjoner av krigsetterlatenskaper.

­Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet vurdert behov for tiltak.

– Vi er bekymret over at mer støy i havområdene kan påvirke dyrelivet i havet. Det er fortsatt store kunnskapshull om effektene. Vi ser derfor videre på behovet for tiltak mot undervannsstøy, sier avdelingsdirektør Signe Nåmdal i Miljødirektoratet.

Kan påvirke livet i havet

På oppdrag fra Miljødirektoratet har et ekspertpanel fra Forsvarets forskningsinstitutt, Havforskningsinstituttet og Universitetet i Oslo oppsummert kunnskapsstatus om undervannsstøy.

Vi har lagt denne rapporten fra februar i år, til grunn for våre anbefalinger til departementet. Dette gjelder spesielt:

  • Samla konsekvens av undervannsstøy.
  • Konsekvens av bakgrunnsstøy.
  • Konsekvenser av atferdsendringer som følge av eksponering.
  • Populasjonseffekter.
  • Påvirkning på sjøpattedyr.

Miljødirektoratet vurderer nå behovet for overvåking for å få bedre oversikt over omfang og konsekvenser.

– Vi har ikke sett behov for nye reguleringer etter forurensningsloven, men vi samarbeider med andre relevante myndigheter for å videreutvikle retningslinjer, sier Signe Nåmdal.

Relaterte lenker

Kontakt

prosjektleder Hanne-Grete Nilsen
prosjekt havforvaltning
telefon: 986 37 511
e-post: hanne-grete.nilsen@miljodir.no

seniorrådgiver Eva Degré
prosjekt havforvaltning  
telefon:920 83 176
e-post: eva.degre@miljodir.no

Tema