Velfjordskardelva i Sirijorda ligger i de nye vernede områdene. Foto: Christian Brun-Jenssen.

Ti skogområder vernet

Ti skogområder i Nordland fylke er i dag vedtatt vernet av Kongen i statsråd.

Vernet natur

Hovedmålet med å opprette verneområder er å sikre et representativt utvalg av Norges naturtyper og landskap for kommende generasjoner. Vern skal også bidra til å sikre områder av spesiell verdi for planter og dyr.

Vedtaket er et ledd i regjeringens satsing på økt skogvern. Samtlige av områdene ligger på grunnen til Statskog SF i Nordland fylke, i kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal.
Samlet nytt verneareal er cirka 57 kvadratkilometer (km²), hvorav cirka 33 km² er produktiv skog. Ett av områdene er utvidelse av et eksisterende naturreservat. Med dette vernevedtaket oppheves samtidig midlertidig vern av Salomonberga naturreservat.

Se kart over områdene.

Seks av de nye vernede områdene er vurdert å ha nasjonal verneverdi, hvorav Auster-Vefsna og Storveltlia-Valmåsen vurderes som svært viktige. Viktige naturverdier er rike skogtyper som kalkskog, høgstaudeskog og rik sumpskog samt bekkekløfter og boreal regnskog. Områdene er levested for flere rødlistearter.

Les pressemelding fra Klima- og miljødepartementet.

Kontakt

seniorrådgiver Gunnar Kjærstad
naturarvseksjonen
telefon 952 30 617

Tema