Statlig felling i gang i Nordfjella

Statens naturoppsyn (SNO) felte tirsdag 7. november sine 19 første villrein i sone 1 i Nordfjella. Bestanden i denne delen av Nordfjella skal saneres, i et forsøk på å utrydde skrantesjuke hos villrein i Norge.

Saneringsplanen

Landbruks- og Matdepartementet har besluttet å følge de faglige rådene om uttak av villreinstammen i Nordfjella sone 1 etter at skrantesjuke er påvist.

Skrantesjuke, Chronic Wasting Disease (CWD), er en smittsom prionsykdom som rammer hjortedyr. Sykdommen er dødelig og vil ikke forsvinne av seg selv.

Totalt 2200 dyr skal tas ut. Målet er å begrense og om mulig utrydde skrantesjuke hos hjortevilt i Norge.

Delmålet er å utrydde villreinen i sone 1 i Nordfjella og reetablere en frisk og stedegen stamme igjen. Uttaket skal skje gjennom statlig felling og inndriving og avliving.

Miljødirektoratet, ved Statens naturoppsyn, skal lede det praktiske arbeidet med å gjennomføre vedtaket om statlig felling og om mulig inndriving og avliving av de resterende dyrene i Nordfjella sone 1.

Alt gikk etter planen første dag av den statlige fellingen i Nordfjella. Værforholdene tillot jaktlaget på ti jegere å dra ut fra basen på Breistølen i Lærdal kommune og komme i gang med oppdraget. Totalt deltar 30 jegere, i tre ukers turnus, der hvert timannslag har en uke på og to uker fri. I løpet av vinteren skal de felle flest mulig av de gjenværende dyrene i villreinstammen i sone 1 i Nordfjella.

Den statlige fellingen ble satt i verk i tråd med saneringsplanen, og vedtaket om å sanere, for å bekjempe skrantesjuke (skrantesyke). Miljødirektoratet har fått oppdraget, og direktoratets feltpersonell i SNO leder og gjennomfører det praktiske arbeidet.

Utrydde skrantesjuke

Hovedmålet er å utrydde skrantesjuke hos hjortevilt i Norge. Delmålet for dette oppdraget er å utrydde villreinen i sone 1 i Nordfjella, med tanke på å få etablert en frisk og stedegen stamme igjen.

– Det er både vemodig og dramatisk, men vi utfører dette oppdraget for å bevare norske villreinstammer. Skrantesjuke er en alvorlig sykdom som gir store lidelser og død for dyr som smittes. Det beste vi kan gjøre for å hindre dette i dagens situasjon, er å gjøre et helhjertet forsøk på å utrydde sykdommen fra norsk fauna, sier direktør Pål Prestrud i SNO.

Saneringen av villreinen dreier seg ikke først og fremst om å fjerne syke dyr, men å fjerne smitten for å hindre at en sykdom sprer seg til nye individer og miljø. Ikke noe tyder på at sykdommen vil forsvinne av seg selv.

Bestanden skal reetableres

Etter planen skal uttaket skje innen 1. mai neste år. Etter at alle villrein er fjernet, skal området være uten villrein i minst fem år. Deretter skal bestanden reetableres med dyr som er fri for skrantesjuke, og som i størst mulig grad er av samme opprinnelse som dyrene som lever der i dag.

– Vi kommer til å møte utfordringer i felt underveis. Villreinen er sky, så det er krevende å komme tett nok innpå. Vi er også avhengig av at føret og været er godt nok til at vi kommer oss inn i terrenget, sier Prestrud.

Legges i Hjorteviltregisteret

Han poengterer at fellingen skal gjøres så skånsomt som mulig, med tanke på dyrevelferd. Mattilsynet har ansvaret for å følge opp dette.

Antall felte villrein i sone 1 i Nordfjella vil for øvrig bli registrert fortløpende og inkludert i Hjorteviltregisteret (velg art = villrein, dato = etter 6. november og kommune =Hol, Ål, Lærdal, Hemsedal og Aurland).

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Kjartan Knutsen
seksjon for naturtilstand fauna i Statens naturoppsyn
telefon: 958 20 521

prosjektleder Petter Braaten
seksjon for naturbruk i Statens naturoppsyn
telefon: 924 07 771

Tema