Foredrag fra økologisk grunnkart-seminar

Økologisk grunnkart er en samling av kartlag som gir kunnskap om hvor naturtyper, arter og landskapstyper forekommer i landet. Her kan du se video og lysark fra foredragene på oppstartseminaret for økologisk grunnkart 25. oktober.

God og oppdatert kunnskap om natur er avgjørende for å sikre god planlegging og gode og helhetlige løsninger for både store og små prosjekter og tiltak. Dersom slik kunnskap foreligger tidlig i prosessen, blir det enklere å ta hensyn til viktige naturverdier. Et godt kunnskapsgrunnlag kan derfor virke konfliktdempende.

God kunnskap gir også bedre forutsigbarhet og mer effektive beslutningsprosesser ved at det blir mindre behov for tidkrevende og supplerende kunnskapsinnhenting.

Video og lysark fra oppstartsseminaret

Arbeidet med økologisk grunnkart er godt i gang. 25. oktober 2017 arrangerte Artsdatabanken og Miljødirektoratet et oppstartseminar om økologisk grunnkart.

Direktoratsgruppe følger opp

Som oppfølging av stortingsmeldinge 14 om "Natur for livet - Norsk handlingsplan for naturmangfold" (2015-2016) har Miljødirektoratet opprettet en direktoratsgruppe for økologisk grunnkart.

Sekretariatet for økologisk grunnkart treffes på e-post: okologiskgrunnkart@miljodir.no

Tema