Kilenotfisker i Trondheimsfjorden. Foto: Kristian B. Rian, Miljødirektoratet

Økende fangster i sjølaksefisket

Rapporterte laksefangster fra sjølaksefiske i 2017 viser at fisket ligger over gjennomsnittet for de siste fem år.

– Det ser ut til at den positive trenden fra 2016 etter bunnåret 2013 fortsetter i sjølaksefisket. Samtidig ser vi fortsatt lave fangster i store deler av landet og særlig stor nedgang i Nordland og i Agder sammenliknet med fangstene i 2016, sier Raoul Bierach, seksjonsleder i Miljødirektoratet.

Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde i dag fangststatistikken fra årets sjølaksefiske. I den ordinære sesongen i sjø ble det i 2017 rapportert fanget 73 013 laks og 2 282 sjøørret i sjølaksefisket i Norge. Samlet utgjorde dette en total vekt på 295 tonn (Figur 1).

Basert på vekt, er dette 8 prosent høyere enn i 2016, og 25 prosent høyere enn gjennomsnittet for perioden 2012 til 2016. Den største økningen i fangst ser vi i Nord-Trøndelag og Vestfold. Størst reduksjon finner vi i Nordland og i Agder.

Venter på tall for elvefisket

– Det er for tidlig å si noe sikkert om innsiget av laks basert på fangsttallene. Det er mange andre faktorer som kan påvirke fisket, og vi har ennå ikke sett endelige tall for elvefisket, sier Bierach.

Den samlede oversikten over fangst får vi når SSB legger fram tall for elvefisket i februar. Mer sikker kunnskap om hvor mye laks som har kommet inn til kysten i løpet av året får vi først når innsigsberegninger fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning foreligger nærmere sommeren 2018.

Fylkesvise variasjoner

Tabellen under viser rapportert fangst i sjølaksefisket for de ulike fylkene i 2016 og 2017. Merk at Agder består av fylkene Aust- og Vest-Agder. Fylkene hvor det ikke er åpnet for ordinært fiske er utelatt fra tabellen. Fangstene er ikke korrigert for innslag av rømt oppdrettslaks. (Kilde: SSB).

Fylke

Fangst 2016

Fangst 2017

Finnmark

134812

138430

Troms

16327

17526

Nordland

4955

4134

Nord-Trøndelag

42927

59303

Sør-Trøndelag

19335

20257

Møre og Romsdal

18223

18071

Sogn og Fjordane

4849

5058

Rogaland

11312

13730

Agder

17075

14815

Vestfold

1691

2329

Buskerud, Østfold, Akershus og Oslo

1614

1091

Den største økningen i fangst på 38 prosent sammenlignet med 2016 er registrert i Nord-Trøndelag og i Vestfold.  I Nord Trøndelag var fangstene 68 prosent høyere enn gjennomsnittet for perioden 2012 til 2016. Rogaland hadde også en bedre sesong med 21 prosent høyere fangst enn i fjor, og 16 prosent høyere fangst enn snittet for 2012-2016 (Figur 2).

I de øvrige fylkene rundt Oslofjorden har det vært betydelig lavere fangster i 2017 enn i 2016. Nedgangen kommer etter særlig gode fangster i 2016 og er nå på nivå med gjennomsnittet for perioden 2012 til 2016.

Antall aktive fiskere har siden 2010 vært ganske stabilt, men med en liten økning hvert år siden 2014. Om lag 800 fiskere har årlig registrert seg for fiske med faststående redskap i sjø og av disse er 45 prosent registrert i Finnmark. I dette fylket er det også lengst fiskesesong. Følgelig ser vi, ikke overraskende, at en stor andel av den samlede fangsten tas i Finnmark.

Kontakt

seniorrådgiver Helge Axel Dyrendal, fiskeseksjonen
telefon: 415 93 399

Tema