Det ble funnet mikroplast i alle prøver fra havbunnen utenfor Norge. Bildet viser sedimenter fra kontinentalskråningen nær Storneset i Norskehavet på 964 meter. Størrelsen på den grønne plastbiten er 231 µm (231 mikrometer) = 0,231 millimeter. Foto: Universitetet i Gent, Belgia.

Mikroplast spredd til havbunnen

Det finnes urovekkende mengder mikroplast i havbunnen i norske havområder, viser nye undersøkelser. Den viktigste forebyggingen er god avfallshåndtering, både i Norge og i resten av verden.

MAREANO samler kunnskap om havet

 • MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske havområder.
 • Skal blant annet gi kunnskap om landskapet på norsk sokkel, hva havbunnen består av, om biologisk mangfold og miljøgiftkonsentrasjoner i bunnsedimentene.
 • Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Kartverket sjødivisjonen står for daglig drift.
 • Miljødirektoratet leder programgruppen. Styringsgruppen består av fem departement.
 • Programmet finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet gjennom bevilgninger over statsbudsjettet.

I regi av kartleggingsprogrammet MAREANO ble det tatt ti prøver fra havbunnen i norske havområder for å undersøke om det finnes mikroplast – og eventuelt hvor mye.

Resultatene viser mest mikroplast i Norskehavet og en fjord i det samme området, mens det er færre partikler i Varangerfjorden.

– Marin forsøpling er et raskt økende miljøproblem over hele verden. Mikroplast er en trussel både mot dyreliv langs kyst og i havet, mot sjømatressursene og menneskers bruk av kyst- og havområdene. Dette alvorlige miljøproblemet prøver Norge å bidra til å løse både gjennom internasjonale, nasjonale og lokale tiltak, sier direktør Ellen Hambro for Miljødirektoratet.

Internasjonalt samarbeid

Ikke alle land har gode systemer for avfallshåndtering. Avfall som ender i havet spres med de store havstrømmene på tvers av landegrenser. FNs globale kampanje mot marin forsøpling "Clean Seas" bidrar til å spre informasjon om kildene og konsekvensene av marin forsøpling – og motivere til tiltak.

Regjeringen foreslår et bistandsprogram mot marin forurensing og mikroplast på 150 millioner kroner for 2018.Tiltak mot marin forsøpling og mikroplast er også høyt prioritert i det nordiske samarbeidet og EU.


Alle må hindre plastforsøpling

Alle samfunnssektorer i Norge må forhindre utslipp av plastavfall. Miljødirektoratet arbeider med en rekke tiltak mot marin forsøpling og mikroplast på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.

Marin forsøpling

 • Rydding av strender og sjøbunn i alle landsdeler er prioritert i fordelingen av årets 60 millioner kroner i tilskuddsordning mot marint avfall.
 • Vi lager forslag til produsentansvarsordning for utrangert utstyr fra fiskeri- og oppdrettsnæringen.
 • Vi utreder et system som sikrer at fiskere og andre enkelt og gratis kan levere marint avfall som er tatt opp fra havet. Dette skal overta for dagens ordning "Fishing For Litter".
 • Vi følger opp at renseanleggene gjør tiltak for at biofilmbærere – små plastsylindre som tilsettes renseanlegg for å gi større grobunn for mikroorganismer som renser avløpsvann – ikke kommer på avveie.
 • Forskningsmiljøer gir oss innspill til fremtidig forskning for å tette kunnskapshull.

Mikroplast

 • Vi utreder virkemidler for økt veivasking for å hindre avrenning av mikroplast fra veier og tette flater, og renseløsninger for mikroplast i overvann.
 • Vi ser på muligheten for å erstatte gummigranulat i kunstgressbaner med mer miljøvennlige alternativer og utvide returordningen for bildekk til også å gjelde gjenvinningsprodukter fra slike baner.
 • Vi ser på mulighetene for å redusere utslipp av mikroplast og miljøgifter fra småbåthavner.
 • Vi utreder teknologiske løsninger for å rense avløpsvann fra vaskemaskiner, kartlegger mikroplast i avløpsslam og utslipp av mikroplast i enkelte bransjer.
 • Det er lyst ut penger til et pilotprosjekt for miljøvennlig vedlikehold av båter for å redusere bruken av bunnstoff og det er innført en ordning for økt innsamling av kasserte fritidsbåter.

Relaterte lenker

Kontakt

Marenao: forsker Terje Thorsnes, NGU
telefon: 73 90 42 75

Miljødirektoratet: seksjonsleder Thomas Hartnik
avfall og grunnforurensning
telefon: 926 94 021

Tema