Bildet viser forskjellene mellom oppløsning på 500 x 500 meter (til venstre), 50 x 50 meter (i midten) og 5 x 5 meter (til høyre). De tre kartene er fra Hola utenfor Vesterålen og man ser tydelig korallrev og sandbølger i bildet til høyre. Illustrasjon: NGU, basert på dybdedata fra Forsvarets forskningsinstitutt.

Mer miljøvennlig fiske med nye kart over havbunnen

13 havgående fiskefartøy tester nå ut nye kart over havbunnen, for å få et mer effektivt og miljøvennlig fiske.

Mareano samler kunnskap om havet

  • Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, artsmangfold, naturtyper, forsøpling, trålspor og forurensning i sedimentene i norske havområder.
  • Gir kunnskap om landskapet på norsk sokkel, hva havbunnen består av, om biologisk mangfold og miljøgiftkonsentrasjoner i bunnsedimentene.
  • Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Kartverket sjødivisjonen står for daglig drift.
  • Miljødirektoratet leder programgruppen. Styringsgruppen består av fem departement.
  • Programmet finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet gjennom bevilgninger over statsbudsjettet.
  • Skal være en av de viktigste kunnskapsleverandørene inn til forvaltningsplanene for havområdene våre.
  • Kunnskapen skal så benyttes til å vurdere hvordan aktiviteten som foregår til havs kan utføres på en måte som gjør minst mulig skade på miljøet. 

– Dette forsøket er en praktisk bruk av data fra kartleggingsprogrammet Mareano, som kan gi både lavere utslipp av klimagasser og redusert forsøpling på havbunnen, som følge av mindre tap av fiskeredskap, sier avdelingsdirektør Signe Nåmdal i Miljødirektoratet, som leder programgruppen i Mareano..

Det vil også kunne føre til redusert tråltid, som igjen vil redusere omfanget av negative inngrep på havbunnen fra for eksempel bunntrål.

Kanadiske fiskere har gode resultater med bruk av denne typen kartdata. De sparer både drivstoff og reduserer tap av utstyr.

Mer miljøvennlig fiske

Mareano, som kartlegger havbunnen utenfor grunnlinja, har sett på blant annet dybdeforhold, bunnsedimenter og naturtyper på store og viktige fiskeområder.

Dette gir kunnskap om hvilke områder som inneholde sårbar natur, noe som gjør det enklere for fiskere å unngå disse områdene.

– Fiskerimyndighetene og miljømyndighetene samarbeider om hvilke områder som kartlegges i Mareano-programmet. Vi jobber for et felles mål om bedre kunnskap om våre havområder for best mulig forvaltningen av fiskeriene og det biologiske mangfoldet, sier Signe Nåmdal.

Relaterte lenker

Kontakt

Miljødirektoratet: seniorrådgiver Ingrid Handå Bysveen
telefon: 415 52 676 

Mareano: forsker Terje Thorsnes, NGU
telefon: 73 90 42 75

Tema