Utslipp fra det russiske smelteverket i Nikel 15. mai 2016. Foto: Benjamin Flatlandsmo Berglen.

For mye russisk luftforurensning i Øst-Finnmark

Utslippene fra russiske smelteverk forurenser fortsatt Øst-Finnmark i stor grad. Foreløpige resultater viser at gunstig vindretning for Norge gitt mindre forurensning hittil i 2017. Norske myndigheter samarbeider med Russland for å få redusert utslippene.

Overvåker luftkvalitet i Øst-Finnmark

  • Norsk miljøovervåkning har resultater fra flere tungmetaller og svoveldioksid (SO2) i luft og nedbør som slippes ut fra smelteverksindustrien i de russiske byene Nikel og Zapoljarnyj, og spres med vinden til norske områder øst i Finnmark.
  • Målestasjonen i Karpdalen er mest utsatt vinterstid, siden vinden kommer fra sør. Målingene ved målestasjonen i Svanvik var innenfor grenseverdiene i 2016.
  • Forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet skal verne helsen til befolkningen, vegetasjonen og økosystemet.
  • Høye nivåer av svoveldioksid kan gi negative helseeffekter hos mange, men astmatikere og allergikere er blant de mest sårbare. 

– Miljøovervåkingen gir oss viktig dokumentasjon i dialogen med russiske myndigheter for å få redusert utslippene fra industrien i grenseområdene. Mindre utslipp vil gi et bedre miljø også i Russland, der forurensningsproblemene er større enn i Norge, sier direktør Ellen Hambro for Miljødirektoratet.

For mye luftforurensning i 2016

Den norske forurensningsforskriften setter grenseverdier både over en time og et døgn for å beskytte menneskers helse.

Regelverket tillater 24 overskridelser av grenseverdien for timemiddel og 3 døgn med for høye konsentrasjoner av svoveldioksid (SO2).

– Økt nedfall av tungmetaller og episoder med høye nivåer av svoveldioksid gjør at norske myndigheter følger utviklingen i grenseområdene mot Russland nøye. Miljødirektoratet samarbeider med russiske myndigheter om overvåking av utslippene til luft og vi møtes jevnlig for å sammenlikne resultater, sier miljødirektør Ellen Hambro.


Ikke brudd på grenseverdiene i 2017

Foreløpige måledata så langt i år viser at grenseverdien for døgnmiddel for svoveldioksid ikke har blitt overskredet i Sør-Varanger. Grenseverdien for timemiddel er overskredet én gang i Karpdalen og to ganger på Svanvik.

– Resultatene kan stor grad forklares med vindretningen, som i større grad enn tidligere har transportert forurensningen bort i en annen retning enn over norske områder, sier forsker Tore Flatlandsmo Berglen ved NILU.

Overvåker utviklingen

Det har i mange år vært planer om modernisering – eventuelt nedleggelse – av smelteverksindustrien i Nikel og Zapoljarnyj. Det er nå økende etterspørsel etter nikkel på verdensbasis, siden det er en viktig bestanddel i batterier, spesielt til elektriske biler. Det er derfor realistisk at den russiske produksjonen av nikkel fortsetter.

Russisk media har rapportert at smelteverkene ikke lenger skal bearbeide fattig konsentrat med høyt svovelinnhold. Dersom de velger å eksportere dette, vil det gi lavere utslipp fra smelteverksindustrien på Kolahalvøya.

 

Relaterte lenker

Kontakt

rådgiver Pål Amdal Magnusson
seksjon for transport og luftkvalitet
telefon: 915 77 380

seniorrådgiver Camilla Fossum Pettersen
seksjon for miljøovervåking og kartlegging
telefon: 926 18 681

NILU: seniorforsker Tore Flatlandsmo Berglen
telefon: 63 89 81 62

Tema