Det marine miljøet i Arktis er i endring som følge av klimaendringene. Foto: iStock photo

Varmere klima påvirker dyrelivet i Arktis

For første gang har forskere kartlagt status og trender for hele det marine økosystemet  i Arktis. I rapporten slås det fast at klimaendringene påvirker flere av de marine artene negativt.

Om CAFF

Norge, representert ved Miljødirektoratet, har ledet Arktisk råds arbeidsgruppe for biologisk mangfold, CAFF ( Conservation of arctic flora and fauna) , fra 2014  til i mai 2017. 

Rapporten om status for det marine biologiske mangfoldet (SAMBR) er en del av CAFFs overvåkingsprogram for biologisk mangfold i Arktis. 

Under det norske formannskapet har CAFF også for første gang utarbeidet en strategi for å hindre spredning av fremmede arter i Arktis. Strategien omfatter tiltak for å forebygge, utrydde og begrense spredningen av fremmede arter i Arktis.

 

Varmere klima fører til mindre havis og bortfall av viktige leveområder for mange arter som for eksempel ringsel, sjøfugl og isbjørn. 

Over 60 forskere fra de arktiske landene har bidratt i arbeidet med å utarbeide rapporten, State of the Arctic Marine Biodiversity report (SAMBR). Rapporten går gjennom status og trender for hele det arktiske marine økosystemet for viktige arter; fra mikroskopiske plankton og dyr som lever på havbunnen, til fisk, sjøfugl, og marine pattedyr.

Havisen minker

For mange arter er havisen viktig både som leveområde, for næringstilgang og reproduksjon. Når havisen minker, gir dette dårligere tilgang på mat, mer sykdom og redusert evne til reproduksjon. Nedgangen i bestander av sjøfugl, for eksempel ismåke, antas å ha sammenheng med at havisen minker. Dette ser vi også effekter av hos ulike selarter.

Tidligere issmelting om våren reduserer tilgjengelige yngleområder for ringsel og vil kunne resultere i en nedgang i bestanden. Endringer i enkeltarters utbredelse vil også ha effekter på andre arter. En nedgang i ringselbestanden vil påvirke isbjørnen, da ringsel er en viktig del av isbjørnens kosthold.  

Endret kosthold

Endringene i miljøet i Arktis gjør at flere arter endrer sitt kosthold. For eksempel ser vi nå at isbjørnen i større grad enn før spiser sjøfuglegg. Slike nye tilpasninger i levesettet vil kunne øke presset på sjøfuglbestander og påvirke hele det marine økosystemet.

Større innslag av arter fra de sørlige områdene i Arktis og spredning av fremmede arter utgjør også en økende trussel for det marine miljøet i Arktis. Ulike fiskearter beveger seg lenger nordover, som lodde og atlantisk torsk. Dette ser vi har endret kostholdet til sjøfugl i Arktis.

Norge bidrar med sin kunnskap

Norske forskere har bidratt med kunnskap basert på norsk forskning og overvåking av plankton, dyr på havbunn, og et utvalg sjøpattedyr, fiskearter og sjøfugl. 

Samarbeidet om denne rapporten er et viktig første steg for å skaffe oversikt over kunnskapen som finnes om arktisk marint liv, tilrettelegge for deling av data om bestander og kunnskap om overvåking, mellom nasjoner og organisasjoner. 

Det gir fordeler når nasjoner samarbeider og koordinerer overvåkingen av arktisk marint liv, slik man har gjort i arbeidet med SAMBR-rapporten. Gjennom dette samarbeidet har forskere i økende grad blitt invitert med på hverandres overvåkingstokt.

Gjennom å dele erfaringer, ressurser og smarte løsninger på gode overvåkingsmetoder, blir overvåkingen sammenlignbar på tvers av landegrensene, og arbeidet blir effektivt og tidsbesparende.  Les mer om rapportene her:

Kontakt

seniorrådgiver Marthe Margrethe Haugan
miljøgiftavdelingen
telefon 920 63 528 

Tema