En effektiv jakt på villrein kan bidra til å redusere risikoen for at skrantesjuke spre seg. Foto: Vemund Jaren, Miljødirektoratet

Tredobler jaktkvoten i Nordfjella

Høstens villreinjakt i Nordfjella kan bli en viktig del av planen med å forebygge at skrantesjuke (CWD) sprer seg. Gratis transport av kjøttet med helikopter vurderes for å gjøre jakta mer attraktiv – og dermed mer effektiv.  

Skrantesjuke (CWD) i Nordfjella

Skrantesjuke er en prionsykdom som første gang ble påvist i Norge i mars 2016 på ei villreinsimle i Nordfjella villreinområde

Nordfjella har en vinterstamme på omkring 2400 villrein og er delt i en nordlig sone (1) og en sørlig sone (2). Sonene deles av fylkesveg 50

Skrantesjuke er påvist i sone 1 som har den største andelen av bestanden

Det er i sone 1 alle tiltakene som nevnes i denne artikkelen vil innføres

Det arbeides med å begrense, og forhåpentligvis utrydde, skrantesjuke i Nordfjella. 

Landbruks- og matdepartementet har gitt Mattilsynet og Miljødirektoratet i oppdrag å forberede uttak og reetablering av villrein i den nordlige delen av Nordfjella villreinområde. Målet er å forebygge at skrantesjuke sprer seg, og at sykdommen i beste fall utryddes. 

I samarbeid skal de to etatene lage en plan for den praktiske gjennomføringen med å sanere bestanden av villrein i området, som skal leveres til departementet 15. juni. Skrantesjuke spres gjennom dyr og miljø, og færre villrein vil bety mindre smittepress. Utvidet jakt er en del av denne planen.

Frist for jaktkort

Den lokale villreinforvaltningen, gjennom villreinnemnda og villreinutvalget, har tilrettelagt for at det kan felles mange dyr. Jaktkvoten i Nordfjella er tredoblet i år. For å utnytte kvoten best mulig er også jakttida forlenget, og årets jakt varer fra 10. august til 31. oktober. Fristen for å søke om jaktkort på statsallmenningene går ut i månedsskiftet mai-juni.

Søknadsadresser for villreinjakt i Nordfjella 2017

Spesiallagde jaktkort vil gi alle som jakter mulighet til å felle ett valgfritt dyr og én kalv. I tillegg jobber forvaltningen med å få til gode fellesjaktavtaler på tvers av eiendomsgrenser slik at jegerne får større områder å jakte på.

– Villreinbestanden i Nordfjella reguleres normalt igjennom ordinær jakt, noe som vil bli ekstra viktig i høst. En effektiv jakt kan bidra til å redusere risikoen for at skrantesjuke sprer seg til andre områder, og vi oppfordrer jegerne til å bidra i denne dugnaden, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Helikopter med kjøtt

Ei gruppe med deltakere fra både sentral og lokal forvaltning har sett på mulige tiltak som kan effektivisere villreinjakta i Nordfjella. Et av dem er å bruke helikopter for å transportere kjøtt ut av fjellet, kostnadsfritt for jegeren.

Mattilsynet og Miljødirektoratet skal se nærmere på dette forslaget, i samarbeid med lokal forvaltning.

Tester alle fra Nordfjella

Alle villrein som felles i Nordfjella skal testes for skrantesjuke. Når jegere leverer hodet fra felte villrein og registrerer sitt dyr på www.settogskutt.no, vil jegeren får svar på prøven innen få dager. Jeger få en ny fellingstillatelse om dyret får påvist sykdommen [se S&S siden vår]. Mattilsynet tar hånd om det syke dyret. Se spørsmål og svar om jakt og skrantesjuke på Miljødirektoratet.no. 

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Kari Bjørneraas
viltseksjonen
telefon: 952 18 088 

seniorrådgiver Erik Lund
viltseksjonen
telefon: 920 89 834

seksjonsleder Knut Morten Vangen
viltseksjonen
telefon: 905 92 214

Tema