Planene for Puddefjorden ble presentert av Byråd Anna Elisa Tryti, Byutvikling, Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og byråd Julie Andersland, Klima, kultur og næring. Foto: Anne Kringstad, Bergen kommune

Puddefjorden i Bergen skal bli ren

Sjøbunnen i Puddefjorden i Bergen har lenge vært forurenset av miljøgifter etter tidligere tiders industrivirksomhet. Nå er planene klare for et omfattende arbeid med tildekking av sjøbunnen for å gjøre fjorden ren.  

Forurensningen i Puddefjorden

Våren 2016 gjennomførte Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Hordaland og Bergen kommune en kartlegging av aktuelle virksomheter i Puddefjorden for å sikre kontroll med potensielle kilder til forurensning av fjorden. Dette ble gjort for å hindre at sjøbunnen i Puddefjorden blir tilført ny forurensning etter at tiltak er gjennomført.

Opprydding i forurenset sjøbunn i Puddefjorden er det viktigste tiltaket for å oppnå betydelig bedret kjemisk tilstand i fjorden, i henhold til  vannforskriften.

Kommunedelplan for Puddefjorden-Damsgårdssundet legger opp til en planmessig ombruk av områdene fra industriområder til bolig- og næringformål ned mot fjorden. 

Tiltak mot forurenset sjøbunn i Puddefjorden inngår som ett av flere tiltak i utviklingen av området. 

Les mer om forarbeidene som er gjort

Bergen kommune og Bergen og Omland havnevesen tildeles 112 millioner kroner av staten, og bidrar selv med 25 % av oppryddingskostnadene.

Bergen havn er et av de prioriterte områdene i den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn. Utslipp fra tidligere tiders industrivirksomhet rundt Puddefjorden i Bergen  har ført til at sjøbunnen i Puddefjorden har blitt sterkt forurenset av tungmetaller som bly, kobber og kvikksølv og av organiske miljøgifter (PCB7 og PAH16).   Artene som lever på sjøbunnen har på grunn av dette fått høye nivåer av miljøgifter i seg.

For å hindre ytterligere spredning av miljøgifter fra sjøbunnen oppover i næringskjeden i fjorden, er det viktig å gjennomføre tiltak som vil isolere miljøgiftene under et lag med rene masser.

440 mål skal dekkes til

Miljødirektoratet har behandlet søknaden om midler fra Bergen kommune og Bergen og Omland havnevesen.  Metoden som skal brukes, er tildekking av rene masser i et lag på ca. 0,5 m.  Områdene som skal tildekkes, utgjør hele indre fjord, og er på 440  mål.

Når arbeidet er ferdig, vil det føre til en positiv utvikling av miljøstanden i fjorden og en ren sjøbunn der dyre-og planteliv kan reetablere seg.

Samfunnsnyttig bruk av tunnelmasser

Tildekkingsmassene kommer fra byggingen av ny Ulriken-tunnel fra Bergen sentrum og til Arna.  Siden bygging av Ulriken-tunnelen sammenfaller i tid med når tiltak i Puddefjorden skulle igangsettes, ble det besluttet at massene kunne benyttes til tildekking av forurenset sjøbunn.  Tunnelmassene som består av små partikler, er spesielt godt egnet til formålet, og det har samtidig få andre bruksområder. Tiltaket i Puddefjorden innebærer derfor også en god samfunnsnyttig bruk av tunnelmassene.

Samarbeid og spleiselag

Tiltakene i Puddefjorden er et samarbeid mellom Bergen kommune, Bergen og Omland havnevesen og Miljødirektoratet. Miljødirektoratet har gitt tilsagn på 112 millioner Kroner til Bergen kommune for å gjennomføre tiltak i Puddefjorden, og dette utgjør 75 % av kostnadene for tiltaket. De resterende utgiftene dekkes i hovedsak av Bergen kommune.

Fylkesmannen i Hordaland er myndighet for tiltaket, og har gitt tillatelse til tildekking av forurenset sjøbunn. Tiltakene starter opp høsten 2017, og vil pågå frem til desember 2018. 

Kontakt

seniorringeniør Henriette Givskud
industri-og havavdelingen
telefon 934 09 812

Tema