Planlegger uttak av villreinbestanden i Nordfjella

Hele villreinbestanden i Nordfjella sone 1 skal tas ut for å forebygge at skrantesjuke (CWD) sprer seg. Nå er arbeidet i gang med å planlegge hvordan det skal skje.

Landbruks- og matdepartementet har gitt Mattilsynet og Miljødirektoratet i oppdrag å forberede uttak og reetablering av villrein i Nordfjella villreinområde. Derfor har Mattilsynet og Miljødirektoratet i samarbeid satt ned syv ulike grupper som skal se på den praktiske gjennomføringen.

Gruppene er bredt sammensatt. De har deltakere med både faglig spisskompetanse og lokal erfaring og kunnskap.

Gruppene skal vurdere følgende tema:

Alle grupper skal vurdere hvordan risikoen for smitte skal håndteres. I tillegg blir det utarbeidet en kommunikasjonsplan for arbeidet. Det skal leveres et samlet innspill til departementet innen 15. juni.

Tema