Polarlomvi på vei hjem til Bjørnøya med mat i nebbet. Foto: Morten Ekker, Miljødirektoratet

Ny kunnskap om sjøfugler

Med lysloggerdata fra foreløpig nær 2000 fugler gir kartleggingsprosjektet SEATRACK oss langt bedre oversikt over sjøfuglbestandenes utbredelse og områdebruk utenfor hekkesesongen. Nå blir disse dataene gjort tilgjengelig gjennom en egen kartløsning.

Lysloggere

En lyslogger (GLS-logger) er en liten og lett databrikke (0,5.2,5 gram) som festes til en fotring for ikke å forstyrre fuglen, og kontinuerlig registrerer lysforhold og temperatur

Basert på dataene som lagres på brikken, kan forskerne beregne hvor fuglene har vært med tilfredsstillende nøyaktighet.

Metoden gir ikke eksakt posisjon for fuglene, men har akseptable feilmarginer (ca. 180 km). Metoden forutsetter også at fuglene kan gjenfanges slik at brikken kan tømmes for data.

Teknologien er rimelig sammenlignet med andre metoder (GPS-loggere, satellittsendere), slik at et stort antall fugler kan brukes i studiet, noe som styrker kvaliteten på resultatene.

Tellinger fra hekkesesongen de siste tiårene har skapt bekymring for utviklingen i sjøfuglbestandene. Les mer om dette på miljøstatus. Vi har imidlertid manglet helhetlig innsikt i fuglenes liv utenfor hekkesesongen og hvilke faktorer som i denne fasen kan virke inn på blant annet overlevelse.

Ved systematisk bruk av lysloggere – små sporingsenheter som er festet til fuglenes fot – har kartleggingsprosjektet SEATRACK nå fått fram et større og mer helhetlig bilde av hvor sjøfuglene faktisk oppholder seg mellom hekkesesongene.

SEATRACK lanseres nå som en åpent tilgjengelig karttjeneste på nett. SEATRACK ledes av Norsk Polarinstitutt, NINA og Miljødirektoratet og har med samarbeidspartnere fra Færøyene, Island, Russland og Storbritannia. KLD, UD og Norsk Olje og Gass har finansiert prosjektet.

– SEATRACK representerer et vesentlig løft for kunnskap om sjøfuglenes fordeling og arealbruk. Den nye kunnskapen vil gjøre det mulig med mer presise forvaltningstiltak, og vil sette forskerne i stand til å utvikle bedre kunnskap om årsakene til bestandsnedgang hos sjøfugl, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Allerede ny kunnskap

Foreløpig har vi kun systematiske data fra to år, men allerede nå har vi fått mye ny kunnskap. Blant annet ser vi at det sørlige Barentshavet under høst- og vintersesongen utgjør et viktigere område for norske alkefugler enn tidligere antatt. Vi ser også at havområdet utenfor Newfoundland (Grand Banks) er av stor betydning for de fleste krykkjekoloniene i Nordøstatlanteren, og vi ser interessante likheter og forskjeller i trekkstrategi mellom ulike kolonier av samme art.

Prosjektet omfatter et representativt utvalg av arter og lokaliteter/hekkekolonier i Norge og land med sjøfuglbestander som sogner til norske havområder i perioder av året – blant annet Russland.

7000 fugler

Posisjonene fra en lyslogger kan ikke måle seg med nøyaktigheten fra satellitt- og GPS-enheter, men har lav vekt og pris, og lengre levetid. Dette har gjort det mulig å instrumentere nærmere 7000 fugler fordelt på 11 arter fra 38 lokaliteter rundt Nord-Atlanteren og Barentshavet siden oppstarten i 2014.

Gjennom karttjenesten kan arter, kolonier, sesonger og tidsperioder velges for visning av posisjonsdata. Du kan lage flere slike utvalg i samme kart, og for eksempel sammenligne hvilke områder ulike hekkebestander befinner seg i bestemte perioder.

Gode indikatorer

Gjennom videreutvikling og kopling til andre datasett vil SEATRACK kunne styrke vår forståelse av sammenhenger og dynamikk i marine økosystemer, samt styrke grunnlaget for internasjonalt koordinert havforvaltning.

– Sjøfuglene er gode indikatorer for havmiljøet. Systematisk sporing av sjøfugl vil kunne dokumentere og forklare systemskifter som følge av raske klimaendringer på en kostnadseffektiv måte, sier Hambro.

SEATRACK startet opp som en internasjonal dugnad i 2014, som en selvstendig modul til det helhetlige og langsiktige overvåkings- og kartleggingsprogrammet for norske sjøfugler – SEAPOP

Utbredelseskart for polarlomvi fra fire kolonier (Novaja Semlja=orange; Alkefjellet/Svalbard Øst=grønn; Isfjorden/Svalbard Vest=blå; Bjørnøya=brun) 2015-2016 (alle sesonger). 

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Morten Ekker
viltseksjonen
telefon: 901 07 453

seksjonsleder Knut Morten Vangen
viltseksjonen
telefon: 905 92 214

Tema