Melkekartonger som skal gjenvinnes. Foto: Torgrim Asphjell, Miljødirektoratet.

Ny forskrift om innsamling av emballasjeavfall

Klima- og miljødepartementet har fastsatt kapittel 7 i avfallsforskriften om emballasjeavfall, med virkning fra 1. september 2017. Forskriften skal sikre lik konkurranse og at vi når forpliktende EØS-mål.

Emballasjeavfall

EUs direktiv om emballasje og emballasjeavfall (94/62/EC) er bindende for Norge og stiller minimumskrav til materialgjenvinning av emballasjeavfall i hele EØS-området.

I revidert direktiv foreslås det skjerpede krav. Det er uklart når disse blir vedtatt. 

I Norge genereres mer enn 550 000 tonn emballasjeavfall hvert år. Cirka 70 prosent av dette ble sendt til materialgjenvinning i 2014, ifølge returselskapene.

Drikkevareemballasje og treemballasje inngår ikke i tallene.

Bransjeavtaler mellom myndighetene og næringslivet har sikret innsamling og behandling av emballasjeavfallet frem til i dag.

Fem returselskap, hvorav fire er opprettet som følge av bransjeavtaler, opererer i dag på det norske markedet. I tillegg kommer retursystemer for drikkevareemballasje, som er regulert av en avgift.

Siden midten av 1990-tallet har næringslivet selv hatt ansvar for å samle inn emballasjeavfall i Norge.

Emballasjebransjene gikk sammen og opprettet flere returselskap, som siden har sørget for innsamling og behandling av emballasjeavfall fra husholdninger og næringsliv.

Frivillige avtaler

Produsentansvarsordningen har vært basert på frivillige avtaler mellom myndighetene og næringslivet. Den har vært vellykket og ført til høy materialgjenvinning.

Les mer om emballasjeavfall på Miljøstatus

De siste årene har systemet vært utfordret av at de etablerte returselskapene har fått konkurranse fra en ny aktør som ikke er bundet av avtalene, og flere kan komme til.

– Det betyr at konkurransen skjer på ulike vilkår. Nye aktører, som ikke er forpliktet av de gjeldende avtalene, kan velge å samle inn den emballasjen som er mest lønnsom å håndtere. Dette undergraver systemet og er en trussel mot håndtering av emballasjeavfall. Vi ser derfor et behov for å forskriftsfeste produsentansvaret, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Vil godkjenne returselskap

Miljødirektoratet leverte sitt endelige forslag til et nytt kapittel om emballasjeavfall i avfallsforskriften i mai 2017, etter høring. Klima- og miljødepartementet har fastsatt endelig forskrift med virkning fra 1. september 2017..

Les høringsuttalelsene her

Det kreves blant annet i forskriften at returselskapene må ha godkjenning fra Miljødirektoratet. Alle virksomheter som produserer eller importerer mer enn 1000 kg emballasje eller emballerte produkter hvert år, må være medlem i et godkjent returselskap.

– Vi mener at en godkjenning av returselskap, og krav til innsamling, behandling og rapportering vil stimulere til rettferdige konkurransevilkår for returselskapene, sier Hambro.

Under høringen foreslo flere av høringsinstansene at det blir etablert et uavhengig organ som skal beregne hvor mye emballasjeavfall de ulike returselskapene er forpliktet til å samle inn. Det vil krever videre utredning og er noe Miljødirektoratet vil vurdere i vårt videre arbeid.

– Denne forskriften vil bidra til at Norge innfrir forpliktende EU-mål for materialgjenvinning av emballasjeavfall, sier miljødirektør Hambro.

Avfallsforebygging

Norge er forpliktet av EØS-regelverket til å forebygge at avfall oppstår. Også dette står sentralt i forskriften.

– I dag jobber næringslivet med å forbedre emballasjen slik at produktene er godt beskyttet med minst mulig ressursbruk og miljøbelastning (ofte kalt optimalisering). Nå blir avfallsforebygging en viktigere del av emballasjearbeidet og vi vil sammen med næringslivet se nærmere på hvordan dette kan gjøres i praksis, sier Hambro.

Mange ønsker også at produsenter av emballasje forpliktes til opprydning av forsøpling og marin forsøpling. Det er et tiltak vi vurderer som del av det videre arbeidet med den overordnete tiltaksplanen mot marin forsøpling.

– EU forventes å vedta nytt avfallsregelverk i løpet av 2017, og alt tyder på at det blir vedtatt betydelig strengere mål for materialgjenvinning av emballasje. Inntil det nye EU-regelverket blir vedtatt, forskriftsfester vi målene i dagens emballasjeavtaler og gjeldende emballasjedirektiv. Når nytt EU-regelverk blir vedtatt med nye bindende mål må vi likevel revidere forskriften for å ivareta de nye forpliktelsene vi får, sier Hambro.

Relaterte lenker

KONTAKT

seksjonsleder Pål Spillum
seksjon for avfall og gjenvinning
telefon: 908 38 384

seniorrådgiver Christoffer Back Vestli
seksjon for avfall og gjenvinning
telefon: 928 22 405

Tema