Miljødirektoratet foreslår at kommunene får ansvar for at eiere av små fritidsbåter opp til 15 fot har et tilgjengelig og gratis mottak. Foto: Donald Bain/Wikimedia Commons.

Foreslår kommunalt ansvar for små fritidsbåter

Miljødirektoratet foreslår at kommunene får ansvar for å ta imot små, enkle fritidsbåter opp til 15 fot når de kasseres.

Stortinget har vedtatt at det skal etableres en statlig finansiert tilskuddsordning som skal sikre forsvarlig håndtering av kasserte fritidsbåter. Miljødirektoratet arbeider med å få på plass en praktisk ordning.

Les også: Tilskudd til kasserte fritidsbåter

Tilskuddet skal dekke kostnader ved mottak, transport til behandlingsanlegg og behandling av båtene, og skal sikre at det etableres et tilgjengelig og brukervennlig tilbud. Tilskuddet vil gjøre det gratis eller betydelig rimeligere å levere en kassert fritidsbåt til et mottak.

Gratis mottak

Miljødirektoratet foreslår at kommunene får ansvar for at eiere av små fritidsbåter har et tilgjengelig og gratis mottak. Forslaget til en forskriftsfesting av et slikt ansvar er sendt til Klima- og miljødepartementet. Vi anbefaler at det sendes på høring så snart som mulig for å få etablert et tilbud i løpet av årets båtsesong.

Les forslaget ti forskift her
Vedlegg 1: Forslag til forskrift om endringer i avfallsforskriften
Vedlegg 2 effekter av forskrift om kommunenes ansvar

Små fritidsbåter er foreslått avgrenset til alle båter opp til 15 fot (4,57 meter) uten innenbords motor. Disse båtene kan håndteres innenfor eksisterende regelverk og tillatelser, og med utstyr som kommunale avfallsmottak allerede benytter i dag.

Les om forsøpling av havet på Miljøstatus

Kommunene kan oppfylle kravene ved å legge til rette for å ta imot små fritidsbåter på kommunale eller interkommunale avfallsmottak, eller gjennom avtale med andre aktører som sørger for mottak, eksempelvis marinaer, verft eller private avfallsmottak.

Kostnader

Miljødirektoratet foreslår at tilskuddsordningen i første omgang dekker kommunenes kostnader for mottak og behandling av de små båtene, men at det over tid kan vurderes om kostnadene skal dekkes over kommunale avfallsgebyr.

Båteier må selv dekke landsetting. Dette må båteier også gjøre i dag enten når båten settes i vinteropplag eller tas på land for å påføres bunnstoff. Det kan bli noen transportkostnader til mottakssted, men for de små båten vil dette være snakk om meget beskjedne beløp.

– Vi har lagt til rette for å få et godt utbygd nett for å samle inn de minste båtene allerede tidlig i høst. Samtidig åpner ordningen for at allerede hensatte små fritidsbåter kan leveres gratis inn til kommunene, og vi håper dette tilbudet blir brukt til å rydde opp i nærmiljøet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Forutsigbare rammer

Miljødirektoratet arbeider videre med å lage bestemmelser for tilskuddsordningen for kommunene og privat næringsliv. Her vil det framgå hvilke typer fritidsbåter det skal betales tilskudd for, hvilken sats som vil gjelde og hvilken dokumentasjon som skal følge søknaden.

– Disse bestemmelsene skal gi næringslivet forutsigbare rammebetingelser for å etablere et tilbud for større og mer komplekse båter enn de som inngår i den kommunale ordningen vi foreslår nå, sier Hambro. 

Relaterte lenker

KONTAKT

sjefingeniør Hege Rooth Olbergsveen
seksjon for avfall og gjenvinning
telefon: 415 21 909

seksjonsleder Pål Spillum
seksjon for avfall og gjenvinning
telefon: 908 38 384

Tema