Flere steder langs Drammensfjorden er det gode forhold for fiske, båtliv og rekreasjon. Men noen steder er nivåene av miljøgifter for høye. Foto: Gro Angeltveit

Drammensfjorden - fortsatt ikke friskmeldt

Gjennom flere år har det blitt ryddet opp i den forurensete sjøbunnen i Drammensfjorden, men hele fjorden er ikke helt friskmeldt ennå.  På noen avgrensende områder er fortsatt nivåene av miljøgiftene for høye. Det går fram av sluttrapporten fra prosjektet Ren Drammensfjord.

Miljøprosjektet «Ren Drammensfjord 2015»

Miljøprosjektet «Ren Drammensfjord 2015» har siden 2008 vært et samarbeid mellom Fylkesmannen i Buskerud (koordinator), kommuner og næringsliv. Miljødirektoratet har bidratt med råd og finansiering.

Miljøprosjektet har blant annet målt miljøgifter i partikler som tilføres sjøbunnen fra Drammenselva og Lierelva, og inkludert undersøkelser av vannkvalitet, kildetilførsler, og miljøgifter i vann og på sjøbunnen.

Massene på sjøbunnen er sterkt forurenset av miljøgifter fra blant annet industri og avrenning fra land.

For at ikke miljøgiftene skal spres videre og forurense omgivelsene, må forurensingen ryddes opp. Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Buskerud jobber derfor med å redusere kjente forurensningskilder til fjorden, blant annet gjennom pålegg om oppryddingstiltak på land og i sjø.

Den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn omfatter 17 prioriterte fjordområder – inkludert Drammensfjorden.

 

Indre deler av Drammensfjorden har i flere tiår vært forurenset etter tidligere tiders aktiviteter i områdene rundt fjorden. Store deler av forurensningen har kommet fra tidligere industrivirksomhet rundt fjorden og øvrige deler av vassdraget.

Oppryddingen gir resultater

Siden 2008 har Fylkesmannen i Buskerud og Miljødirektoratet samarbeidet om Ren Drammensfjord gjennom blant annet å kartlegge forurensningskilder og overvåke tilstanden til fjorden.

I arbeidet med å gjøre Drammensfjorden ren, har det vært viktig også å forhindre ny tilførsel av forurensning fra land til fjorden. Det har derfor blitt ryddet opp i sterkt forurensede industriområder, blant annet på Brakerøya. I tillegg har tilførsel av rene finmasser fra Drammenselva og Lierelva gjort bunnen i fjorden renere. 

Dette har bidratt til at forholdene i Drammensfjorden i dag er blitt så gode at det kan drives rekreasjon og friluftsliv, båtliv og fritidsfiske.

-          Arbeidet som er gjort i og rundt Drammensfjorden har gitt gode resultater i form av en generell nedgang i miljøgifter i vann, sjøbunn, krabber og fisk.  Det gjenstår imidlertid en del arbeid i noen avgrensede sjøområder for å få miljøgiftnivåene der ned på et tilstrekkelig lavt nivå, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Behov for flere tiltak

I sluttrapporten fra prosjektet konkluderes det med at det fortsatt er behov for videre tiltak i noen områder av Drammensfjorden. Det gjelder i områdene utenfor Tangen, Holmen og Solumstrand. Der er nivåene av miljøgifter fortsatt for høye i forhold til de mål som er satt om at økosystemet i fjorden ikke skal ha negativ påvirkning.

-          Det er også viktig at kommunene nå utarbeider en ny tiltaksplan for det videre arbeidet med oppfølging og opprydding av forurensning i indre deler av Drammensfjorden. Det vil være et stort og viktig steg for å gjøre Drammensfjorden ren, sier Ellen Hambro. 

 

Kontakt

seniorrådgiver Eivind Dypvik
industri-og havavdelingen
telefon 455 06 316 

Tema