Sukkertarskoger omtales som undersjøiske regnskoger. Foto: NIVA

Sukkertaren er tilbake flere steder langs kysten

Sukkertaren er tilbake på seks lokaliteter i Østfold, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder og Rogaland.  Det viser resultater fra overvåkingsprogrammet ØKOKYST for 2016.  Sukkertaren danner store undersjøiske skoger og er et svært viktig økosystem, blant annet som oppvekstområde for fisk og andre arter. 

Sukkertare

Sukkertareskogen er blant klodens mest produktive systemer og kan sammenliknes med undersjøiske regnskoger.

Sukkertare er en kaldtvannsart. Når vanntemperaturen går over 23 °C gjennom en relativt kort periode dør, den. Mange sammenhengende uker med varmt vann, 18-20, reduserer tilstanden for sukkertaren.

Sukkertaren påvirkes fra mange hold og har begrenset med tilgjengelig areal.

Sukkertaren er sårbar for partikkelforurensning og overgjødsling. Det fører til mindre lys, begroing av trådalger og sedimenter på bunnen som hindrer sukkertare i å spire og vokse seg stor. 

På slutten av 1990-tallet gikk forekomsten av sukkertare kraftig tilbake langs store deler av Østfold, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder og Rogaland.  

Miljødirektoratet har fulgt utviklingen av sukkertareskogene siden 2004 på totalt 14 lokaliteter i disse kystfylkene. Fra å være totalt fraværende eller tilstede med enkeltplanter, har forekomstene av sukkertare gradvis kommet tilbake.  

– Det er en svært gledelig utvikling at sukkertaren på flere steder nå er tilbake til den utbredelsen den hadde før den forsvant helt eller delvis, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Flere forklaringer

Årsakene til at sukkertaren er tilbake er ikke entydig, men er mest sannsynlig en kombinasjon av flere faktorer. De viktigste påvirkningsfaktorene er de lavere sjøtemperaturer vi har hatt de siste årene om somrene, som skyldes kaldere vær.  I tillegg er variasjon i partikkel- og næringssaltavrenning fra land viktige påvirkningsfaktorer som kan forklare noen av endringene.

Klimaendringene påvirker sukkertaren negativt. Det kan forventes en forverring av tilstanden dersom sjøtemperaturen øker, samtidig som vi får økte tilførsler av partikler og næringssalter fra land som følge av varme vintre med økt nedbør som regn. Varmeperioder med temperaturer på over 23 grader vil være direkte dødelig for sukkertaren og hyppigere og sterkere stormer om høsten og vinteren vil kunne rive bort taren fra bunnen. Tiltagende havforsuring er også med på å stresse sukkertaren.

Selv om vi ser en bedring i tilstanden til sukkertare nå, er den på ingen måte sikret. Dersom vi for eksempel får en varm sommer med svært høye sjøtemperaturer, vil sannsynligvis sukkertaren igjen vise tilbakegang. 

Sårbar art

Sukkertare er en av Norges tarearter og danner store undersjøiske skoger langs hele norskekysten.   De er viktige oppvekstområder for fisk og andre dyr. Det får derfor store konsekvenser dersom tareskogene forsvinner og erstattes av slam og trådformede alger.

Observasjoner gjennom mange år antyder en trend hvor flerårige sukkertaresamfunn i økende grad tildekkes av hurtigvoksende trådalger. Tildekking av trådalger kan føre til for lite sollys for taren, slik at den ikke greier å drive fotosyntese som er livsnødvendig. 

Sediment på bunnen er blant faktorene som kan hindre sukkertare i å spire og i å feste seg til fast fjell. Dette antas å være en viktig årsak til at sukkertare ikke har re-etablert seg på steder der den har forsvunnet. Sedimentet kan for eksempel komme som avrenning fra land eller som tilførsler fra elvene, eller fra alger som dør og samles på bunnen.

På de mindre eksponerte områdene slåss sukkertaren mot trådalger og partikler og slam på bunnen. Det er heller ingen løsning for arten å flytte ut i mer eksponerte områder, for der utkonkurreres den av andre tarearter som tåler mer bølger. 

Videre overvåking

Selv om vi ser en bedring mange steder, har fortsatt sju av fjorten lokaliteter som har blitt overvåket kun spredt eller ingen forekomst av sukkertare. Miljødirektoratet ønsker å fortsatt følge tilstanden i tareskogen, som kan endres raskt blant annet som følge av økte temperaturer.

Miljødirektoratet har derfor valgt å styrke overvåkingen av tareskog, inkludert sukkertare, gjennom det nye overvåkingsprogrammet ØKOKYST for 2017-2020.   Fra og med i år vil vi overvåke tareskog i flere fjorder i til sammen 16 fylker.

Rapportene fra Økokyst:

Les om sukkertaren på miljøstatus.no

Kontakt

Maria Pettersvik Arvnes
seniorrådgiver Arts- og vannavdelingen
telefon 906 23 689

Tema