48 prosent av Norges truede arter lever i skog. Sopparten Rosenjodskinn er sterkt truet og finnes i gammel granskog med mye død ved, hovedsakelig i boreonemoral sone. Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no

Skogtyper under press må prioriteres vernet

En ny rapport anbefaler fire prioriterte områder for skogvern i årene framover.

Evaluering av norsk skogvern

  • Norsk skogvern er evaluert av Norsk institutt for naturforskning (NINA), i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), BioFokus og Miljøfaglig utredning, på oppdrag fra Miljødirektoratet.

  • Evalueringen bygger på arbeidet som er gjort i forbindelse med evalueringen av skogvernet i 2002 og av alt områdevern i 2010, supplert med informasjon om de skogvernområdene som er vedtatt etter 2010.

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Norsk institutt for naturforskning (NINA) evaluert skogvern i Norge i rapporten "Evaluering av norsk skogvern i 2016. Dekning av mål for skogvernet og behovet for supplerende vern". Målet er å identifisere tiltak som kan bidra til å bevare et representativt utvalg av norsk skognatur og naturmangfoldet i skogen.

Vernet av skog har økt betydelig i Norge de siste 20 årene, men myndighetenes mål om ti prosent skogvern er ikke nådd. For at målet skal nås og skogvernet dekke variasjonen i norsk skognatur, bør verneområdene dekke alle klimaregioner, høydelag og forekomme i hele landet, konkluderer rapporten. I tillegg bør områdene omfatte alle naturlig forekommende naturtyper, terrengformer og grunnforhold.

Rapporten anbefaler at man bør innrette vernearbeidet slik at de mest verdifulle områdene, med størst press fra alternativ bruk, sikres først.

Prioriterte områder

Rapporten peker ut fire hovedpunkter for prioritering av nytt skogvern i årene framover. Disse er basert på en sammenstilling av myndighetenes fastsatte mål for skogvern i Norge, analyse av manglene ved dagens skogvern og fylkenes potensiale for å dekke manglene.

1. Kjente forekomster av viktige skogtyper med høy naturverdi og med lav dekning i dagens skogvern. Spesielt i fylker med generelt lav dekning av skogvern og høyt press på skogarealene, samt arealer i lavlandet i de "varme" vegetasjonssonene.

2. Kjente verdifulle forekomster av andre viktige skogtyper. Særlig arealer i lavlandet, i boreonemoral eller sørboreal sone.

3. Øvrig skog på produktiv mark uten stor påvirkning av intensivt skogbruk eller inngrep, særlig arealer i lavlandet i de varme vegetasjonssonene, eller andre områder med stor verdi for naturmangfoldet.

4. Store sammenhengende skogområder eller arealer som kan bidra til å skape større grad av økologisk sammenheng mellom eksisterende områder med vernet skog.

Vernet skog i Norge

  • Omtrent 4 prosent av skogarealet i Norge var vernet i begynnelsen av 2016.
  • Vernet skog omfatter 2,9 prosent av den produktive skogen og 6,7 prosent av den uproduktive skogen.
  • 48 prosent av Norges truede arter lever i skog.
  • Stortinget har satt som mål at 10 prosent av skogen skal vernes.

 

Verktøy til fylkene

I forbindelse med evalueringen av skogvernet, er det utarbeidet faktaark for hvert enkelt fylke som sammenfatter tilstanden for vern av skog i fylket og gir råd om prioritering for det videre skogvernet.

Skogtyper som både er særlig viktige for fylket og dårlig dekket i vernet, gis førsteprioritet. Deretter følger eventuelle anbefalinger knyttet til andre typer med stor dekning i fylket, gjerne fulgt av geografiske eller vegetasjonsmessige presiseringer. Videre følger mer generelle anbefalinger knyttet til vern av skog i spesielle soner, høydelag eller på angitte boniteter. 

Oslofjorden

Det er særlig fylkene rundt Oslofjorden og langs kysten fra Sørlandet til og med Møre og Romsdal som har lav andel vernet skog. Dette er fylker med betydelige naturverdier i form av spesielle, rike, varmeavhengige eller oseaniske skogtyper med et stort og særpreget artsmangfold.

De store skogfylkene på Østlandet, i Trøndelag og Nord-Norge har i hovedsak høyere andel vernet skog (unntatt Hedmark), men har fremdeles betydelige naturverdier som ikke er sikret ved vern. Siden disse fylkene har forholdsvis stor andel skogvern, bør nytt skogvern prioriteres nøye mot områder og arealer med størst verdi. Samtidig vil disse fylkene ha best forutsetninger til å dekke målet om vern av store sammenhengende skogområder.

Relaterte lenker

KONTAKT

seniorrådgiver Asbjørn Tingstad
Naturarvseksjonen 
Telefon 95724237 

Tema