Gunneklevfjorden ligger innenfor industrianleggene på Herøya. Foto: Thynning/Hydro

Norsk Hydro ASA må rydde opp i forurenset sjøbunn i Gunneklevfjorden

Miljødirektoratet varsler et pålegg til Norsk Hydro ASA om å rydde opp i forurenset sjøbunn i Gunneklevfjorden i Porsgrunn.  Hydro må dekke til sjøbunnen med masser i et lag på om lag 20 cm for å isolere miljøgiftene, slik at dyr og planter igjen kan etableres i fjorden.  Tiltakene skal være ferdige innen utgangen av 2021. 

Prosessen fram til pålegg om opprydding

I 2013 varslet Miljødirektoratet at Hydro skulle utarbeide plan for å rydde opp i Gunneklevfjorden.

I perioden 2013-15 pågikk undersøkelser som skulle danne grunnlag for tiltaksplan.  Vedtak om tiltaksplan ble sendt Hydro våren 2015, og tiltaksplanen med underliggende rapporter ble mottatt desember 2015.

Hydros plan gikk inn for tildekking av sjøbunnen i et lag på 1- 3 cm med pulverisert kull.

Våren 2016 sendte Miljødirektoratet en tilbakemelding på planen, med krav om å levere revidert plan høsten 2016, da Miljødirektoratet ikke anerkjente Hydros valg av metode.

 

Basert på revidert tiltaksplan, besluttet Miljødirektoratet å gjennomføre en tredjeparts-kontroll-og vurdering av Hydros tiltaksplan, og denne ble ferdigstilt vinteren 2017. 

Miljødirektoratet mottok en tiltaksplan fra Norsk Hydro ASA etter pålegg om dette i 2015.  Denne ble sendt til eksterne fagmiljøer for en tredjepartsvurdering- og kontroll da det var uenighet mellom Miljødirektoratet og Hydro om valg av tildekkingsmetode. Resultatene fra tredjepartsvurderingen støtter opp under Miljødirektoratets syn på egnet metode for oppryddingstiltakene. 

Bedre for miljøtilstanden i fjorden

Anbefalingen fra tredjepartsvurderingen er at sjøbunnen tildekkes med et lag på omlag 20 cm, som består av både aktivt karbon og mineralske masser.  Denne løsningen gir det mest varige tiltaket og vil føre til at spredningen av miljøgifter reduseres i størst mulig grad. 

Miljødirektoratets pålegg innebærer at oppryddingstiltaket i Gunneklevfjorden skal gjennomføres med en velutprøvd metode, som gir en varig effekt.  Dette er nødvendig for å sikre at potensialet for spredning av miljøgifter reduseres til et forsvarlig nivå. Det vil også gi et godt utgangspunkt for at planter og dyr kan reetablere seg på sjøbunnen. 

Utslipp fra tidligere industri på Herøya

Sjøbunnen i Gunneklevfjorden er forurenset av blant annet kvikksølv, dioksiner og furaner. Kildene til forurensingen er fra Hydros tidligere industrivirksomhet på Herøya, spesielt fra klorfabrikken, som ble nedlagt i 1987, og magnesiumfabrikken.

Områdene som det gis pålegg om å dekke til, utgjør 760 mål.

Begge fabrikkene var i sin tid eid av Norsk Hydro. I tråd med prinsippet om at forurenser betaler, er pålegget fra Miljødirektoratet om å gjennomføre tiltak rettet til Norsk Hydro ASA. 

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Kari Holden
industri-og havavdelingen
telefon 920 89 832

senioringeniør Henriette Givskud
industri-og havavdelingen
telefon 934 09 812 

Tema